Puljen er ikke åben for ansøgning. Næste ansøgningsrunde forventes oktober/november 2022.

Miljøstøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2021/2022 - ansøgningsfrist den 15. november 2021.
OBS Ansøgningsfristen forlænges med en dag til udgangen af 16. november 2021 (dansk tid)

På forslag til finanslov for 2022 er der under § 23.21.31 Miljøstøtte til Arktis afsat 30,1 mio. kr. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans. Bevillingen administreres af Miljøstyrelsen efter bekendtgørelse nr. 697 af 27. maj 2020.

Bevillingen anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktis og administreres under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde, og indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre og Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.

Miljøstyrelsen etablerer to tilskudspuljer:

  • En pulje med tilskudsmidler til eksisterende, længerevarende monitoreringsindsatser, eksisterende sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd samt igangværende flerårige projekter, som ved tidligere ansøgningsrunde har opnået tilsagn om tilskud for dele af projektet, og som har modtaget tilkendegivelse om yderligere finansiering. Der afsættes 20 mio. kr.
  • En pulje tilskudsmidler til nye et- eller flerårige projekter. Der afsættes 8,8 mio.kr.

Midlerne i puljerne forudsætter vedtagelse af finansloven 2022. Eventuelle ændringer i bevillingens størrelse, når finansloven er vedtaget, vil medføre justering af størrelsen på de annoncerede midler i puljerne.

Ved ansøgning skal ansøger gøre opmærksom på, hvilken af de to puljer projektet falder i.

Ved ansøgninger om tilskud til flerårige projekter, kan Miljøstyrelsen give en tilkendegivelse, således at det samlede projekt kan igangsættes. Der skal for disse projekter også i de kommende finansår ansøges om projektmidler. Tilsagn vil være betingede af bevilling på finansloven og puljens øvrige tilsagnsbetingelser, som fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3..

For både puljen til nye projekter samt puljen til eksisterende projekter gælder, at der eventuelt kan blive tilført ekstra midler til uddeling i finansår 2022, såfremt der eksempelvis sker tilbageløb af midler fra tidligere og afsluttede projekter inden vurderingen af denne ansøgningsrundes indkomne projekter er afsluttet.

Miljøstyrelsen kan foretage en justering af afsatte midler til de annoncerede puljer efter modtagelse af projektansøgningerne, såfremt der ikke modtages tilstrækkeligt kvalificerede ansøgninger til at udnytte puljen.

De resterende midler er reserveret til drift af ordningen og kontingentbetalinger til Arktisk Råds arbejdsgrupper.

Hvem kan søge?

For hele tilskudsordningen gælder, at tilsagn om tilskud kun kan meddeles inden for rammerne af artikel 25 i forordning (EU) nr. 651/2014 om støtte til forsknings- og udviklingsprojekter.

Såfremt støtte ikke kan ydes efter ovennævnte regler, kan der kun ydes støtte inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1407/2013.

Læs mere om, hvem der kan søge

Hvad kan der søges om?

Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer inden for miljø- og naturområdet i Kongerigets del af Arktis, herunder havområdet omkring Grønland.

Med udgangspunkt i arbejdet i Arktisk Råd og underliggende arbejdsgruppers arbejdsprogram, den arktiske strategi og det komplementære arbejde under det regionale og internationale miljø- og naturarbejde, vil ansøgninger inden for følgende områder blive prioriteret:

  • Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af forureningen og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne. Hovedvægten skal ligge på langtransporteret forurening.
  • Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
  • Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.

Der ses også gerne projektansøgninger om: 

  • Grønlandske enkeltstående indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt enkeltstående indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.

For alle projektforslag forudsættes et dokumenteret højt fagligt niveau, projekternes tilføjelser til eksisterende viden, ligesom projektets tilknytning til Rigsfællesskabets del af Arktis og betydning for Arktis vil være væsentlige kriterier for at komme i betragtning. Ansøgte projekters økonomi og finansiering, herunder dokumenteret egenfinansiering og medfinansiering, vil også indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger.

Tilskuddet kan ikke udgøre mere end 100% af de tilskudsberettigede udgifter. Projekterne kan være 100% finansieret af Miljøstøtten til Arktis, men det vil fremme ansøgningen, hvis egenfinansiering eller medfinansiering dokumenteres. Støtten kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for aktiviteter gennemført af ansøger. Udgifter til udlæg (tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter.

Hvordan behandles ansøgningerne

Miljøstyrelsen sender en kvitteringsskrivelse for modtagne ansøgninger senest 5 dage efter modtagelse.

De indkomne ansøgninger vil blive sendt i høring hos myndigheder, som besidder den relevante faglige viden og politiske indsigt på området. Det vil primært være Miljøministeriet samt myndigheder i Grønland og på Færøerne. Der kan også indhentes høringssvar fra andre myndigheder.

Miljøstyrelsen vil i vurdering af projekterne lægge afgørende vægt på disse høringssvar i den endelige prioritering af indkomne projekter. Således vil projekter, som får flere positive høringsvar, blive fremmet.

Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest ved udgangen af tirsdag den 16. november 2021 (dansk tid) - forlænget med en dag ift oprindelige opslag.

Ansøgning skal ske ved anvendelse af Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal. Se i menuen til venstre. For ansøgere uden for Danmark og Grønland, som ikke har adgang til NemID skal ansøgninger sendes til Obfuscated Email og ansøgningsskemaer, som findes på Miljøstyrelsen hjemmeside skal anvendes. Se i menuen til venstre.

Svar på ansøgningerne til puljen med eksisterende projekter kan forventes primo 2022 og for puljen med nye projekter kan svar forventes inden udgangen af maj 2022.

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs Miljøstyrelsens persondatapolitik for Miljøstøtte til Arktis