Hvad betyder de forskellige bilag?

Bilagene er et udtryk for, hvor truet en art er af handel, og hvilke restriktioner og krav til tilladelser der er i forbindelse med køb og salg samt ved import og eksport.

Bilag A omfatter arter, som er stærkt truede af udryddelse og svarer stort set til CITES liste I. Bilag A omfatter også arter, som EU betragter som kandidater til en oplistning til CITES liste I, men som endnu er på CITES liste II, III eller ikke-CITES samt arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning ( habitat - og fuglebeskyttelsesdirektiv ). Import og eksport til og fra EU samt handel indenfor EU  med arter omfattet af bilag A er som udgangspunkt forbudt, men kan under visse omstændigehder tillades.

Bilag B omfatter arter, som ikke på nuværende tidspunkt er truede af udryddelse, men hvor det vurderes, at international handel bør overvåges og reguleres for at sikre en bæredygtig udnyttelse. Bilag B svarer stort set til CITES liste II. Deruodver omfatter bilag B visse arter som lokalt er truede af handel, samt enkelte arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod  naturligt hjemmehørende arter i EU. Handel er tilladt, hvis den foregår på en bæredygtig måde og er fulgt af fornøden dokumentation herfor.

Bilag C omfatter arter, som lokalt er truede af handel, og hvor oprindelselandene ønsker international kontrol for at forhindre ulovlig handel. Bilag C svarer stort set til CITES liste III.

Bilag D omfatter arter, der ikke er omfattet af CITES, men hvor EU ønsker at overvåge importmængderne nærmere. Bilag D omfatter endvidere enkelte arter opført på CITES liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation.

Læs mere om hvilke tilladelser der kræves til køb og salg samt import og (re)eksport af arter på de enkelte bilag.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på