Tømmer og tømmerprodukter

Hvis du handler med tømmer og tømmerprodukter, skal du være opmærksom på, at en række træarter er omfattet af CITES.

Import og eksport til og fra EU

Import og eksport af til og fra EU af arter, produkter eller dele heraf, omfattet af CITES, kræver tilladelser. Der findes to typer af tilladelser afhængigt af hvilket bilag arten er på.

Se oversigt over træarter, der er omfattet af CITES.

Bilag A og bilag B

For træarter på bilag A og bilag B skal der ved import og re-eksport til og fra EU ved ind- eller udfortoldning forelægges en CITES import/re-eksporttilladelse udstedt af de respektive CITES-myndigheder.

Det er det endelige bestemmelsessted, som er afgørende for hvilken EU CITES myndighed, der skal ansøges om en importtilladelse. Dvs. tømmer og tømmerprodukter med bestemmelsessted Danmark skal have en dansk CITES importtilladelse, selvom importen sker gennem andre EU lande.

Du ansøger om en CITES-tilladelse på Miljøstyrelsens ansøgningsportal.

Søg gerne i god tid inden import og reeksport. Tilladelser vil typisk have en gyldighedsperiode på 6 måneder. Vær også opmærksom på at der kan importeres eller reeksporteres mindre mængder end angivet i tilladelsen, men aldrig større mængder.

Ved ansøgninger om eksport af CITES tømmer og tømmerprodukter, er der altid tale om reeksport, da træet ikke har oprindelse i EU.

  • Hvis du søger på vegne af en anden, skal du vedlægge en fuldmagt fra denne.
  • Ved import skal du vedlægge kopi af CITES eksporttilladelsen fra eksportlandet.
  • Ved reeksport skal der kunne henvises til en CITES importtilladelse med mindre der er tale om tømmer importeret til EU før det blev omfattet af CITES.

Er tømmeret/tømmerprodukterne importeret før de blev omfattet af CITES?

Vær opmærksom på at der ved import og reeksport til og fra EU fortsat skal foreligge CITES tilladelser, selvom tømmeret er fra før det blev omfattet af CITES. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for at tømmeret er erhvervet før det blev omfattet af CITES.

Bilag C og bilag D

For arter omfattet af bilag C og bilag D kræves der ved indfortoldning forelæggelse af en såkaldt importmeddelelse. Sædvanligvis kan de blanketter, der skal anvendes ved indfortoldningen, forefindes på toldstedet. Alternativt kan Miljøstyrelsen ansøgningsportal anvendes. Her vælges ”Handel uden for EU” og derefter ”Importmeddelelse”.

Der er pt. ikke gebyr på denne type ansøgninger.

Når Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, vil importmeddelelsen efter 1-2 hverdage vil blive fremsendt til ansøgers e-boks, hvorfra den kan udprintes. Vær opmærksom på at nogle EU-lande vil kræve at genparten (kopi til indehaver) er gul, hvorfor denne side bør printes/kopieres over på et gult papir.

Læs mere om reglerne for import og eksport.

Handel inden for EU

Enkelte træarter er omfattet af CITES liste I (de mest truede arter) og det tilsvarende bilag A i EU's forordning.

Se oversigt over træarter, der er omfattet af CITES.

Køb og salg af bilag A enheder er forbudt, medmindre der medfølger et originalt, gyldigt CITES-certifikat. Dette gælder også opbevaring med henblik på salg, udbud til salg herunder via internettet, auktion, transport med henblik på salg og tilbud om køb. Udstilling i kommercielt øjemed er også forbudt medmindre der foreligger en dispensation i form at et såkaldt CITES-certifikat. 

Du ansøger om et CITES-certifikat på Miljøstyrelsens ansøgningsportal.

Størsteparten af de træarter, der er omfattet af CITES og anvendes kommercielt, er omfattet af CITES liste II (de truede arter) og det tilsvarende bilag B i EU's CITES forordning.

Handel og anden kommerciel udnyttelse af arter omfattet af bilag B kræver ikke et CITES-certifikat. Man skal dog på CITES-myndigheders forlangende kunne dokumentere lovligheden. Det kan ske i form af toldafstemplet genpart af CITES-importtilladelse, kvittering med påført CITES-importtilladelsesnummer eller anden dokumentation.

Læs mere om reglerne for handel i EU.

Møbler og musikinstrumenter

Læs om særskilte CITES regler for møbler og musikinstrumenter.