Tilskud til beskyttelse af bilag IV-arter

Private skovejere og landmænd kan søge tilskud til at forbedre levestederne for flagermus, birkemus og hasselmus, der alle er beskyttet efter EU habitatdirektivets bilag IV.

Om tilskudsordningerne

  • Alle tilskud er skattepligtige
  • Det er ikke muligt at få flere tilskud til samme areal

       Plant for vildtet

  • Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.
  • Du kan søge tilskud til plantning for birkemus og hasselmus under ”Plant for vildtet”-ordningen. Tilskuddet bliver kun ydet i de kommuner, hvor de to arter allerede er eller med stor sandsynlighed forventes at være.
  • Der er to årlige ansøgningsfrister: 30. april og 31. oktober.
  • Du kan få tilskud på 90 procent af vildtplanternes pris. Du skal altså selv betale 10 procent af planternes pris plus moms.

       Særlig drift

  • For at kunne få tilskud skal du være privat ejer af enten fredskov eller ikke-fredskovpligtige skovbevoksede arealer. Skoven skal være mindst 0,5 hektar og som minimum være 40 meter bred i gennemsnit.
  • Den årlige ansøgningsfrist er normalt inden 1. september.
  • I forbindelse med tilskud til flagermus køber Naturstyrelsen et eller flere træer i din skov. Her får du udbetalt tilskuddet over 20 år.
  • Når det drejer sig om hasselmusen, får du tilskud til drift af stævningsskov. Her får du dit tilskud udbetalt over fem år.

Læs folderen: Vil du hjælpe truede dyrearter?