Tilskud til beskyttelse af bilag IV-arter

Private skovejere og landmænd kan søge tilskud til at forbedre levestederne for birkemus og hasselmus, der alle er beskyttet efter EU habitatdirektivets bilag IV.

Om tilskudsordningerne

  • Alle tilskud er skattepligtige
  • Det er ikke muligt at få flere tilskud til samme areal

       Plant for vildtet

  • Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.
  • Du kan søge tilskud til plantning for birkemus og hasselmus under ”Plant for vildtet”-ordningen. Tilskuddet bliver kun ydet i de kommuner, hvor de to arter allerede er eller med stor sandsynlighed forventes at være.
  • Der er to årlige ansøgningsfrister: 30. april og 31. oktober.
  • Du kan få tilskud på 90 procent af vildtplanternes pris. Du skal altså selv betale 10 procent af planternes pris plus moms.