Tilskud til beskyttelse af bilag IV-arter

Private skovejere og landmænd kan søge tilskud til at forbedre levestederne for flagermus, birkemus og hasselmus, der alle er beskyttet efter EU habitatdirektivets bilag IV.