Bilag IV-arter - beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver

Regler om beskyttelse af bilag IV-arter - i hovedtræk

  • Forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder (bilag IV-arter)
    Beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Ved anvendelsen af reglen indgår en vurdering af om den ”økologiske funktionalitet” er påvirket.
  • Forbud om mod at forstyrre fugle og bilag IV-arter
    Reglerne retter sig mod situationer hvor en forstyrrelse har skadelig virkning for arten eller bestanden. Det kan f.eks. være hvis sjældne ynglefugle på grund af en forstyrrelse skræmmes bort fra deres redesteder og dette får negativ betydning for bestanden. Der er en betingelse, at forstyrrelsen foretages med forsæt.
  • Forbud om forsætlig fjernelse af reder
    Der indføres et forbud mod forsætligt, at fjerne eller ødelægge reder og æg.