EU-direktiver

Vandrammedirektivet

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Naturbeskyttelses-direktiverne

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte.

Tilskud til beskyttelse af bilag IV-arter

Private skovejere og landmænd kan søge tilskud til at forbedre levestederne for flagermus, birkemus og hasselmus, der alle er beskyttet efter EU habitatdirektivets bilag IV.