Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Tyskland, Holland og Danmark har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet. Landene samarbejder blandt andet om natur- og miljøovervågning. De tre lande har underskrevet en Vadehavsplan og en Fælleserklæring, som udstikker retningslinjer for forvaltningen af Vadehavet.

Verdensarven

Vadehavet er et enestående naturområde af international betydning. Det strækker sig som et ca. 500 km langt bånd fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland. Den danske del af Vadehavet blev i juni 2014 udpeget som UNESCO Verdensarv, hvor det samme var tilfældet for den tyske og hollands del af Vadehavet i 2009. Vadehavet er et af verdens 10 vigtigste levesteder for vandfugle og en uundværlig rasteplads for fugle på træk. Både spættet sæl og gråsæl holder til i Vadehavet, og området er opvækstområde for mange fiskearter.

Tidevandet skifter vandet to gange dagligt, og derfor er Vadehavet en højproduktivt økosystem. Områdets særlige værdi skyldes også, at mindre åer og store floder løber ud i Nordsøen gennem Vadehavet.

Internationalt samarbejde om beskyttelse af Vadehavet

For at beskytte Vadehavet har Tyskland, Holland og Danmark siden 1978 arbejdet sammen i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Samarbejdet drejer sig primært om natur- og miljøovervågning, administration og planlægning, men landene inddrager også kulturhistoriske og befolkningsmæssige forhold og tager sig af kystsikkerheden.  

Det trilaterale samarbejde om Vadehavet har til formål at beskytte Vadehavsområdet mod forurening og nedslidning, samtidig med at der skal være plads til landbrug, fiskeri, turisme og andre erhverv.

De tre lande i samarbejdet, Tyskland, Holland og Danmark, har vedtaget et fælles forvaltningsgrundlag for Vadehavet i form af en Vadehavsplan og en Fælleserklæring. Den fælles forvaltningsplan forpligter landene til at arbejde for at mindske forureningen af Vadehavet udefra, f.eks. fra de store europæiske floder.

Vadehavsplanen er indarbejdet i den danske forvaltning af Vadehavet.

Vandehavet som verdensarv (engelsk)

Kommunernes vadehavssekretariat

Nationalpark Vadehavet

Sådan er samarbejdet organiseret

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland.

Ministrene mødes med fire års mellemrum på en regeringskonference. Imellem regeringskonferencerne forvaltes samarbejdet på embedsmandsplan, og formandskabet varetages af det land, der skal arrangere den næste konference. Samarbejdet har et fælles sekretariat, Common Wadden Sea Secretariat, CWSS.

I det danske samarbejde indgår Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, der er sammensat af repræsentanter fra de fire Vadehavskommuner, lokale organisationer, Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen. Det rådgivende udvalg har sekretariat hos Kommunernes Vadehavssekretariat. 

En lang række interessenter har nedsat Vadehavsforum, Wadden Sea Forum, WSF, der er en uafhængig organisation for interessenter i Vadehavet, herunder lokale myndigheder, erhverv og interesseorganisationer. Vadehavsforum har bl.a. til formål at udvikle scenarier for en bæredygtig udvikling i vadehavsregionen og kigge på risikohåndtering.

Wadden Sea Forum

Milepæle i samarbejdet

2023 Januar: Danmark overtager formandskabet

2022 November: Næste regeringskonference afholdes i Husum i Tyskland

2021 Marts: Tyskland er vært for det 15. Internationale vadehavs symposium, som afholdes i Büsum den 23-26 marts

2018 Maj: Holland var vært for den 13. regeringskonference, som afholdtes i Leeuwarden den 18. maj 2018.

2017 Maj: Danmark var vært for det 14. Internationale Vadehavs Symposium, som afholdtes i Tønder den 9-11. maj 2017.

2014 Juni: Den danske del af Vadehavet udpeges som UNESCO Verdensarv

2014 Februar: Danmark var vært for den 12. regeringskonference, som afholdtes i Tønder 4. februar 2014. 

2010 En revideret udgave af Den trilaterale Vadehavsplan vedtages.

2002 Et trilateralt Vadehavsforum, Wadden Sea Forum, WSF, bliver nedsat.

1997 Den trilaterale Vadehavsplan vedtages.

1982 Det Trilaterale Vadehavssamarbejde etableres formelt med vedtagelsen af en fælleserklæring, ”Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea”.

1978 Den første Vadehavskonference afholdes.

Vadehavet er verdensarv

Vadehavet er på UNESCO's liste over verdensarv - i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

Sådan er Vadehavet også beskyttet i Danmark og Internationalt

Vadehavet er udpeget som Natura 2000-område, Ramsarområde og Særligt følsomt havområde (PSSA).

Ramsarkonventionen
IMO om særligt følsomme havområder (PSSA)
Leeuwarden Deklarationen
Natura 2000-plan
2010 Wadden sea plan

Den danske del af Vadehavet er fredet og udlagt som vildtreservat.

Fredning og vildtreservat i Vadehavet
Vejledning til ovenstående
Særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet