Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Tyskland, Holland og Danmark har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet. Landene samarbejder blandt andet om natur- og miljøovervågning. De tre lande har underskrevet en Vadehavsplan og en Fælleserklæring, som udstikker retningslinjer for forvaltningen af Vadehavet.

Vadehavet er et naturområde af international betydning. Det strækker sig som et ca. 500 km langt bånd fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland. Vadehavet er et af verdens 10 vigtigste levesteder for vandfugle og en uundværlig rasteplads for fugle på træk. Både spættet sæl og gråsæl holder til i Vadehavet, og området er opvækstområde for mange fiskearter.

Tidevandet skifter vandet to gange dagligt, og derfor er Vadehavet en højproduktivt økosystem. Områdets særlige værdi skyldes også, at mindre åer og store floder løber ud i Nordsøen gennem Vadehavet.

For at beskytte Vadehavet har Tyskland, Holland og Danmark siden 1978 arbejdet sammen i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Samarbejdet drejer sig primært om natur- og miljøovervågning, administration og planlægning, men landene inddrager også kulturhistoriske og befolkningsmæssige forhold og tager sig af kystsikkerheden.

Det trilaterale samarbejde om Vadehavet har til formål at beskytte Vadehavsområdet mod forurening og nedslidning, samtidig med at der skal være plads til landbrug, fiskeri, turisme og andre erhverv.

De tre lande i samarbejdet, Tyskland, Holland og Danmark, har vedtaget et fælles forvaltningsgrundlag for Vadehavet i form af en Vadehavsplan og en Fælleserklæring. Den fælles forvaltningsplan forpligter landene til at arbejde for at mindske forureningen af Vadehavet udefra, f.eks. fra de store europæiske floder. Det er også aftalt, at der skal sættes ind mod forurening fra skibe og boreplatforme - f.eks. af olieudsivning og boremudder. Samtidig sættes der begrænsninger på udbygning af havne- og industrianlæg i selve Vadehavsområdet, der sættes stop for etablering af nye sejlrender, og der indføres begrænsning af sejlads med hurtigfærger.

Forvaltningsplanen indeholder også en aftale om at stoppe gødskning og sprøjtning af strandengene samt inddigning af strandenge og vader. Desuden er der aftalt stramme regler for opsætning af vindmøller.

Vadehavsplanen er indarbejdet i den danske forvaltning af Vadehavet.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Sådan er samarbejdet organiseret

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland.

Ministrene mødes med fire års mellemrum på en regeringskonference. Imellem regeringskonferencerne forvaltes samarbejdet på embedsmandsplan, og formandskabet varetages af det land, der skal arrangere den næste konference. Samarbejdet har et fælles sekretariat, Common Wadden Sea Secretariat, CWSS.

I det danske myndighedssamarbejde indgår Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, der er sammensat af repræsentanter fra de fire Vadehavskommuner, lokale organisationer og Naturstyrelsen. Det rådgivende udvalg har sekretariat hos Kommunernes Vadehavssekretariat.

Vadehavssamarbejdet har nedsat et trilateralt Vadehavsforum, Wadden Sea Forum, WSF, der er en uafhængig organisation for interessenter i Vadehavet, herunder lokale myndigheder, erhverv og interesseorganisationer. Vadehavsforum har bl.a. til formål at udvikle scenarier for en bæredygtig udvikling i vadehavsregionen og kigge på risikohåndtering.

Regeringskonferencer  
Common Wadden Sea Secretariat  
Kommunernes Vadehavssekretariat  
Wadden Sea Forum

Milepæle i samarbejdet

2014  Februar: Danmark er vært for den 12. regeringskonference, som afholdes i Tønder 4. februar 2014. 

2010  En revideret udgave af Den trilaterale Vadehavsplan vedtages.

2002  Et trilateralt Vadehavsforum, Wadden Sea Forum, WSF, bliver nedsat.

1997  Den trilaterale Vadehavsplan vedtages.

1982 Det Trilaterale Vadehavssamarbejde etableres formelt med vedtagelsen af en fælleserklæring, ”Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea”.

1978 Den første Vadehavskonference afholdes.

Vadehavet er verdensarv

Vadehavet er på UNESCO's liste over verdensarv - i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

Sådan er Vadehavet også beskyttet

Vadehavet er udpeget som Natura 2000-område, Ramsarområde og Særligt følsomt havområde (PSSA).

Natura 2000-plan  
Ramsarkonventionen
IMO om særligt følsomme havområder (PSSA)

Den danske del af Vadehavet er fredet og udlagt som vildtreservat.

Bekendtgørelse  
Vejledning

Oplev Vadehavet

Naturguide til Vadehavet

Nationalpark Vadehavet