Miljøstøtte til Arktis - Puljen er ikke åben for ansøgning

Puljen er ikke åben for ansøgning. Nedenfor ses "Indkaldelse af projektansøgninger for 2020/2021" for efteråret 2020 som havde ansøgningsfrist den 15. november 2020

På forslag til finanslov for 2021 er der under § 24.51.31 Miljøstøtte til Arktis afsat 29,7 mio. kr. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andetinternationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans. Bevillingen administreres af Miljøstyrelsen efter Bekendtgørelse nr. 697 af 27. maj 2020.

Bevillingen anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktis og administreres under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde, og indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre og Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.

 Miljøstyrelsen etablerer to tilskudspuljer.

  • En pulje med tilskudsmidler til eksisterende, længerevarende monitoreringsindsatser, eksisterende sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd samt igangværende flerårige projekter, som ved tidligere ansøgningsrunde har opnået tilsagn om tilskud for dele af projektet, og som har modtaget tilkendegivelse om yderligere finansiering. Der afsættes 20 mio. kr.
  • En pulje tilskudsmidler til nye et- eller flerårige projekter. Der afsættes 9 mio.kr.

 

Midlerne i puljerne forudsætter vedtagelse af finansloven 2021. Eventuelle ændringer i bevillingens størrelse, når finansloven er vedtaget, vil medføre justering af størrelsen på de annoncerede midler i puljerne.

Ved ansøgning skal ansøger gøre opmærksom på, hvilken af de to puljer projektet falder i.

Ved ansøgninger om tilskud til flerårige projekter kan Miljøstyrelsen give en tilkendegivelse, således at det samlede projekt kan igangsættes. Der skal for disse projekter også i de kommende finansår ansøges om projektmidler. Tilsagn vil være betingede af bevilling på finansloven og puljens øvrige tilsagnsbetingelser, som fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3.

For både puljen til nye projekter samt puljen til eksisterende projekter gælder, at der eventuelt kan blive tilført ekstra midler til uddeling i finansår 2021, såfremt der eksempelvis sker tilbageløb af midler fra tidligere og afsluttede projekter inden, at vurderingen af denne ansøgningsrundes indkomne projekter er afsluttet.

Miljøstyrelsen kan foretage en justering af afsatte midler til de annoncerede puljer efter modtagelse af projektansøgningerne, såfremt der ikke modtages tilstrækkeligt kvalificerede ansøgninger til at udnytte puljen.

De resterende midler er reserveret til drift af ordningen og kontingentbetalinger til Arktisk Råds arbejdsgrupper.

 

Hvem kan søge

For hele tilskudsordningen gælder, at tilsagn om tilskud kun kan meddeles inden for rammerne af artikel 25 i forordning (EU) nr. 651/2014 om støtte til forsknings- og udviklingsprojekter.

Såfremt støtte ikke kan ydes efter ovennævnte regler, kan der kun ydes støtte inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1407/2013.

Yderligere uddybning af dette kan findes under punkt 7 "Statsstøtte – gruppefritagelse, de minimis og krydssubsidiering"  i Miljøstyrelsens høringsnotat om bekendtgørelse om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA) på høringsportalens hjemmeside.

 

Hvad kan der søges om

Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer inden for miljø- og naturområdet i Kongerigets del af Arktis, herunder havområdet omkring Grønland.

Med udgangspunkt i arbejdet i Arktisk Råd og underliggende arbejdsgrupper, den arktiske strategi og andet internationalt miljø- og naturarbejde vil ansøgninger inden for følgende områder blive prioriteret:

Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af forureningen og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne. Hovedvægten skal ligge på langtransporteret forurening.

Monitering, kortlægning, dokumentation og vurdering af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.

Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.

Der ses også gerne projektansøgninger om: 

Grønlandske enkeltstående indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt enkeltstående indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.

For alle projektforslag forudsættes et dokumenteret højt fagligt niveau, projekternes additionalitet til eksisterende viden, ligesom projektets tilknytning til Rigsfællesskabets del af Arktis og betydning for Arktis vil være væsentlige kriterier for at komme i betragtning. Ansøgte projekters økonomi og finansiering, herunder dokumenteret egenfinansiering og medfinansiering, vil også indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger.

Tilskuddet kan ikke udgøre mere end 100% af de tilskudsberettigede udgifter. Projekterne kan være 100% finansieret af Miljøstøtten til Arktis, men det vil fremme ansøgningen, hvis egenfinansiering eller medfinansiering dokumenteres. Støtten kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for aktiviteter gennemført af ansøger. Udgifter til udlæg (tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter.

 

Hvordan behandles ansøgningerne

Miljøstyrelsen sender en kvitteringsskrivelse for modtagne ansøgninger senest 5 dage efter modtagelse.

De indkomne ansøgninger vil blive sendt i høring hos myndigheder, som besidder den relevante faglige viden og politiske indsigt på området. Det vil primært være Miljø- og Fødevareministeriet samt myndigheder i Grønland og på Færøerne. Der kan også indhentes høringssvar fra andre myndigheder. 

Miljøstyrelsen vil i vurdering af projekterne lægge afgørende vægt på disse høringssvar i den endelige prioritering af indkomne projekter. Således vil projekter, som får flere positive høringsvar, blive fremmet.

Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest ved udgangen af søndag den 15.  november 2020 (dansk tid). Ansøgningerne sendes til .

Svar på ansøgningerne til pulje 1 kan forventes primo 2021 og for pulje 2 kan svar forventes inden udgangen af maj 2021.

Miljøstøtte til Arktis ansøgningsskema skal anvendes og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Ansøgningsskemaet med vejledning findes i faktaboksen til højre.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Landskab & Skov, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00
Maj F. Munk, tlf. 72 54 24 28, mail:
Niels Kurt Nielsen, tlf. 72 54 24 27, mail:

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Miljøstyrelsens persondatapolitik for Miljøstøtte til Arktis finder du her: persondata Miljøstøtte til Arktis