Miljøstøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2019/2020

På forslag til finanslov for 2020 forventes det at der under § 24.51.31 er afsat midler til Miljøstøtte til Arktis. Bevillingen administreres af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) og anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktis og administreres under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde og kongerigets strategi for Arktis 2011-2020.

Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer inden for miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd inden for følgende områder 

 • Langtransporteret forurening og dennes betydning for Arktis
 • Biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i Arktis
 • Miljøindsats

Følgende vil særligt blive prioriteret

 • Projekter, der har relation til Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds moniterings- og vurderingsarbejde.
 • Projekter, der bidrager til at konsolidere samarbejder mellem overvågnings- og forskningsindsatser.
 • Projekter der bidrager til arbejdet med modeller og prognoser for kommende påvirkninger og ændringer i arktiske økosystemer.
 • Grønlandske indsatser for bevarelse af den arktiske biodiversitet og bæredygtig udnyttelse med særlig vægt på fællesbestande og migrerende arter samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsopbygning.
 • Projekter, der styrker vidensgrundlaget for:
  · gennemførelse af international regulering og andet internationalt samarbejde
  · at forbedre miljøforholdene
  · at forbedre naturbeskyttelsen
  · samfundets forståelse af og tilpasning til ændringer i arktisk klima, miljø og natur
  · en forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer herunder påvirkning af niveauer, lagring, frigørelse, transport m.v. af forurenende stoffer.

Der lægges endvidere vægt på

 • At projekterne bidrager til længerevarende dataserier
 • At ansøgere og projekter har en høj faglig kvalitet og en institutionel forankring.

For alle projektforslag forudsættes et dokumenteret højt fagligt niveau, projekternes additionalitet til eksisterende viden ligesom tilknytning til Rigsfællesskabets del af Arktis og betydning for Arktis generelt anses som væsentligt. Ansøgte projekters økonomi og finansiering (herunder dokumenteret egenfinansiering og medfinansiering) vil også indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger.

Projekterne vil blive underlagt en høring i relevante ministerier og institutioner i Rigsfællesskabet.

Ved ansøgninger om tilskud til flerårige projekter tilstræbes det, at tilsagnet gives for hele projektperioden uanset, at en del af udbetalingerne sker i senere finansår. Projektansøgningerne skal således indeholde budget for hele projektperioden.

Projekterne kan være 100% finansieret af Miljøstøtten til Arktis, men det vil fremme ansøgningen, hvis egenfinansiering eller medfinansiering dokumenteres. Støtten kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for aktiviteter gennemført af ansøger. Udgifter til udlæg (fremmede tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter.

Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest fredag den 15. november 2019. Ansøgningerne sendes til .

Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af marts 2020.

DANCEA-ansøgningsskema skal anvendes og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Ansøgningsskemaet med vejledning findes i faktaboksen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Landskab & Skov, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00
Maj F. Munk, tlf. 72 54 24 28, mail:
Niels Kurt Nielsen, tlf. 72 54 24 27, mail:

Yderligere oplysninger

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Miljøstyrelsens persondatapolitik for Miljøstøtte til Arktis/DANCEA finder du her: persondata DANCEA