Miljø og sundhed

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af Arktis.

Der er målt høje koncentrationer af miljøgifte i menneskeblod og i modermælksprøver fra Grønland og Færøerne. Miljøgiftene stammer primært fra kilder udenfor det arktiske område, hvor de transporteres via luftstrømme og havstrømme til Arktis. Via fødekæderne sker der en ophobning af stofferne, og de højeste koncentrationer havner i fødekædernes øverste led og dermed også hos mennesker, som indtager store mængder traditionel kost som havpattedyr.

Hidtidig indsats

Miljø og sundhed er blevet prioriteret højt i Dancea-ordningen, fordi miljøbelastningen af Arktis direkte påvirker befolkningen i Grønland og på Færøerne. Derfor har Rigsfællesskabet en særlig interesse i at regulere og begrænse menneskeskabte emissioner af miljøgifte herunder tungmetaller og POP'er (de industrielle fremstillede kemikalier).

Konkret har Dancea understøttet:

 • Løbende montering af tungmetalkoncentrationer og POP’er i og omkring Grønland og Færøerne (det såkaldte CORE-program)
 • Løbende screening for ”nye kontaminanter”
 • Videnskabelige bidrag til Arktisk Råds vurderingsrapporter
 • Udvikling af modeller til beskrivelse af langttransporterede kontaminanter
 • Løbende monitering af kontaminantniveauer i den grønlandske og færøske befolkning
 • Effektstudier i den grønlandske og færøske befolkning
 • Effektstudier for slædehund og isbjørn (der -som mennesker- er højt placeret i fødekæden)
 • Formandskab og sekretariatsfunktion for Arktisk Råds indsatsområde, menneskelig sundhed
 • Undersøgelser af afsætnings og ophobningsmekanismer for kviksølv
 • Kortlægning af lokale tungmetal- og POP-kilder

Mål

Det overordnede mål for indsatsen er at bidrage til:

 • At niveauet af menneskeskabte langttransporterede kontaminanter nedbringes, og at kontaminantbelastningen af befolkningerne i Grønland og Færøerne reduceres
 • At understøtte og medvirke til gennemførelsen af internationale reguleringer af langttransporterede kontaminanter
 • At medvirke til konkrete tiltag og demonstrationsprojekter, der på kort til mellemlangt sigt kan medvirke til at nedbringe udledningen af kontaminanter fra det arktiske Rusland.
 • At oplyse befolkningen i Grønland og på Færøerne om kontaminanternes forekomst og potentielle skadevirkninger.

Indsatsområder

For at understøtte disse mål vil Dancea-programmet yde støtte til:

 • Gennemførelse af et moniteringsprogram til dokumentation af koncentrationsniveauer, udviklingstendenser og regelmæssig screening for nye kontaminanter
 • Løbende at undersøge kontaminantniveauer i befolkningen i Grønland og på Færøerne, og at udbygge viden om potentielle og reelle sundhedseffekter
 • At Rigsfællesskabet fastholder sit engagement i Human Heath arbejdet og også i den kommende periode forestår formandskab og sekretariatsfunktionen for AMAPs Human Health undergruppe
 • At dokumentere effekter af menneskeskabte kontaminanter på økosystemniveau og at udbygge viden om disse under arktiske forhold
 • at bidrage til etableringen af generelt anerkendte modeller for langtransport og omsætning af kontaminanter