Lokale miljøforhold

Affald Kemikalier

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af Arktis.

Den øgede viden om den grænseoverskridende forurening og effekterne heraf har ført til en mere konkret og fremadrettet indsats i Arktis. Derudover har samfundsudviklingen givet anledning til voksende miljøproblemer, og den stigende internationale regulering på miljøområdet har medført større krav til forbedringer af miljøstandarden.

Som følge af naturgivne og samfundsmæssige forhold udgør affald det mest synlige miljø­pro­blem i Grønland, og der er et politisk ønske om at gøre affaldshåndteringen mere nutidssvarende. Oprydning efter tidligere forurenende aktiviteter hører også til de lokale miljøudfordringer i Grønland.

Hidtidig indsats

Efter aftale med Grønlands Hjemmestyre finansierede Dancea i 1995-96 udarbejdelsen af en handlingsplan for affaldshåndtering i de grønlandske byer. Pga. affaldshandlingsplanen fra 1996 indførte Hjemmestyret en 50/50-finansiering af forbrændingsanlæg­/­mod­ta­ge­sta­tioner i de større byer, og Dancea finansierede standardprojekteringen af forbrændingsanlæg og modtagestationer for farligt affald. Der er nu etableret forbrændingsanlæg og modtagestationer i de 5 største byer, som sammen med det eksisterende anlæg i Nuuk dækker ca. 70%. Derudover er der iværksat udvikling af fa­­ciliteter til håndtering af farligt affald og transport af forbrændingsegnet affald til de større byer med forbrændingsanlæg.

Med etableringen af forbrændingsanlæg og modtagestationer er grundlaget for en mere hensigtsmæssig affaldshåndtering ved at være tilstede, og der vil i stigende grad kunne fokuseres på udvikling og udnyttelse af den basale infrastruktur på affaldsområdet.

Udover affaldsområdet er der ydet en vis støtte til andre indsatsområder bl.a. vandressourceplanlægning, spildevandsplanlægning samt andet miljøarbejde i hjemmestyret og kommunerne. Der er stadig et arbejde igang med at skabe et planlægningsgrundlag for forvaltningen af tidligere tiders efterladte forurenede områder, såkaldte hot spots. Der er gennemført foreløbige registreringer af potentielle hot spots, både i det åbne land og i byområderne, og der arbejdes videre med klassificering af disse områder.

Den stigende kapacitetsopbygning i den grønlandske miljøsektor har generelt forbedret betingelserne for grønlandsk tiltrædelse og gennemførelse af internationale forpligtelser herunder Stockholm-, Basel- og Anti fouling-kon­ven­tio­ner­ne samt Kyoto- og Montreal-protokollerne.

Mål

Det overordnede mål for indsatsen er:

  • Styrke Grønlands og Færøernes egen indsats overfor lokale miljøproblemer.

Indsatsområder

For at understøtte dette mål vil DANCEA-programmet yde støtte til:

  • Styrke grundlaget for implementering af international miljøregulering i Grønland og på Færøerne
  • Styrke øvrig grønlandsk indsats overfor menneskeskabte kontaminanter. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling. Der ydes ikke direkte tilskud til ordinære drifts- og anlægsopgaver
  • Forvaltningsværktøjer til håndtering af gamle forurenede områder i Grønland
  • Generel styrkelse af miljøfinansiering og -forebyggelse i Grønland
  • Fremme af befolkningens viden, dialog, opbakning og involvering