Effekter af klimaændringer

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af Arktis.

Klimaændringer og deres konsekvenser er et af de største samfundsmæssige udfordringer, som Arktis og Grønland står overfor. ACIA-rapporten fra 2004 vurderede de arktiske klimaeffekter baseret på et videnskabeligt grundlag. ACIA resulterede i en række anbefalinger til opfølgning fra Arktisk Råds ministermøde november 2004.

ACIA viser blandt andet, at de absolutte temperaturstigninger og konsekvenserne heraf er mere markante i højarktis end andre steder på kloden. De arktiske økosystemer er meget følsomme, og globalt set må man forvente, at klimaeffekter på økosystem-niveau først vil kunne registreres i det arktiske område.

Hidtidig indsats

Den generelle viden om, hvordan de (høj)arktiske økosystem fungerer, og hvordan årsags- virknings sammenhængene er i systemet, er generelt mangelfuld. Det gør det vanskeligt, at give kvalificerede bud på, hvordan klimaændringer vil påvirke de arktiske økosystemer og naturressourcegrundlaget. Dermed er det også vanskeligt for det grønlandske samfund at foretage de nødvendige tilpasninger til fremtiden. Den hidtidige indsats i forhold til klimaændringer og effekter af klimaændringer har været ZERO-måleprogrammerne på den østgrønlandske Zackenberg-målestation.

Mål

De overordnede mål for indsatsen er:

  • At styrke forståelsen af de globale, regionale og lokale processer, der er styrende for arktiske klimaændringer, og at medvirke til kvalificerede fremskrivninger af ændringerne og deres effekter som indspil til eventuelle tilpasninger.
  • Dokumentation af menneskeskabte klimaændringer i Arktisk med specielt fokus på Grønland og området omkring Grønland.
  • At bidrage til forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og abiotiske og biotiske processer i Arktis - med specielt fokus på Grønland og området omkring Grønland.
  • At bidrage med videnskabeligt funderede prognoser m.h.t. klimarelaterede ændringer i miljø og naturforhold, som vil kunne bidrage til relevante tilpasningsindsatser i Vestgrønland.

Indsatsområder

For at understøtte disse mål vil Dancea-programmet yde støtte til:

  • Fortsættelse af ZERO-programmet på Zackenberg til dokumentation af klimatisk betingede ændringer, og som en del af grundlaget for en videnskabeligt funderet beskrivelse af højarktiske årsags/virkningssammenhænge. Der gennemføres jævnligt et review af måleprogrammet og de opnåede resultater – næste gang i 2006
  • En vurdering af, om der er yderligere behov for at igangsætte arktiske klimaforskningsaktiviteter.
  • Opfølgning på yderligere behov i relation til klimamonitering og klimaeffektvurderinger.