Biodiversitet

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af Arktis.

Rigsfællesskabet har tilsluttet sig biodiversitetskonventionen, der bl.a. har til formål at bevare den biologiske mangfoldighed og sikre, at udnyttelsen af de levende ressourcer er bæredygtig.

Udnyttelsesgraden af de levende ressourcer i Grønland er i stigende grad kommet i fokus både nationalt og internationalt pga fangstdyr, der i mange områder har været i tilbagegang. Det skyldes bl.a. den markante befolkningstilvækst, større aktionsradius, mere effektive fangst­red­skaber og øgede fritidsaktiviteter.

Det er derfor nødvendigt at inddrage lokalbefolkningen og samarbejde både internationalt og regionalt om vidensopbygning og regulering på området.

Hidtidig indsats

Den overvejende del af Dancea projektstøtten har været rettet mod etablering af et grundlag for monitering af truede fugle og havpattedyr og for påvirkninger af bestande og deres fødegrundlag. Hertil kommer bl.a. effekter af grænseoverskridende forurening, ændringer af klima og UV-strå­ling. Dancea projektstøtte har bidraget til opbygning af videns- og forvaltningsgrundlag for arktisk fauna og flora både i grønlandske og danske institutioner og herigennem også for implementeringen af internationale konventioner og for øget deltagelse i det regionale arktiske samarbejde. Der er især i de senere år ydet direkte støtte til Grønlands implementering af en række konventioner på naturområdet, herunder biodiversitets-, CITES- og Ram­sar­kon­ven­tio­nen, konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv samt forvaltningsredskaber for bio­sfæ­re­reservatet i Nordøstgrønland. Desuden er der bl.a. ydet støtte til formidling og debatskabende aktiviteter, til at fremme natur- og miljødebatten og til at udvikle en grønlandsk naturvejlederordning.

Mål

Det overordnede mål for indsatsen er:

  • At beskytte den arktiske biodiversitet og fremme bæredygtigheden i udnyttelsen af de levende ressourcer

Indsatsområder

For at understøtte disse mål vil Dancea-programmet yde støtte til:

  • Styrkelse af grundlaget for gennemførelsen af internationale aftaler om biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i Grønland og på Færøerne.
  • Deltagelse i det internationale samarbejde om bevarelse af den arktiske biodiversitet.
  • Styrkelse af øvrige grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse.
  • Fremme befolkningernes viden, dialog, opbakning og involvering.
  • Projekter der belyser klimaændringernes konsekvenser for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer.

Den geografiske vægtning af projektsamarbejdet med hhv. Grønland og Færøerne vil tage afsæt dels i betydningen for den arktiske biodiversitet og dels i Rigsfællesskabets samlede internationale forpligtelser.

Projekterne støtter udviklingen af naturforvaltningen og stiller store krav til forankring og opfølgning.