International naturbeskyttelse

Naturen respekterer ikke landegrænser. En art eller en naturtype kan være meget almindelig i et land, men truet globalt. Derfor findes der en række internationale konventioner og direktiver, som beskytter naturen ud fra et større perspektiv end det nationale. Danmark indgår også i internationalt samarbejde om naturbeskyttelse.

Gå til Handel med truede arter

Handel med truede arter

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter.

Biodiversitets-konventionen

Konventionen beskytter den biologiske mangfoldighed. Under konventionen er der vedtaget en tillægsaftale, Cartagena-protokollen, der indeholder bestemmelser om genetisk modificerede organismer.

Bern-konventionen

Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter og deres naturlige levesteder.

Bonn-konventionen

Konventionen beskytter dyr, der trækker over landegrænserne.

Ramsar-konventionen

Konventionen beskytter vådområder, der har international betydning for vandfugle.

Det trilaterale Vadehavssamarbejde

Danmark, Tyskland og Holland samarbejder om at beskytte Vadehavet  mod forurening og nedslidning.

EU-direktiver

I EU er der på naturbeskyttelsesområdet tre direktiver, der sætter rammer for beskyttelse af arter og naturtyper.

Miljøstøtte til Arktis

Miljøstøtte til Arktis (tidligere DANCEA)