Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

International naturbeskyttelse

Naturen respekterer ikke landegrænser. En art eller en naturtype kan være meget almindelig i et land, men truet globalt. Derfor findes der en række internationale konventioner og direktiver, som beskytter naturen ud fra et større perspektiv end det nationale. Danmark indgår også i internationalt samarbejde om naturbeskyttelse.

Handel med truede arter

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter.

Biodiversitets-konventionen

Konventionen beskytter den biologiske mangfoldighed. Under konventionen er der vedtaget en tillægsaftale, Cartagena-protokollen, der indeholder bestemmelser om genetisk modificerede organismer.

Bern-konventionen

Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter og deres naturlige levesteder.

Bonn-konventionen

Konventionen beskytter dyr, der trækker over landegrænserne.

Ramsar-konventionen

Konventionen beskytter vådområder, der har international betydning for vandfugle.

Det trilaterale Vadehavssamarbejde

Danmark, Tyskland og Holland samarbejder om at beskytte Vadehavet  mod forurening og nedslidning.

EU-direktiver

I EU er der på naturbeskyttelsesområdet tre direktiver, der sætter rammer for beskyttelse af arter og naturtyper.