Vandkvalitet i vandløb

Der er siden 1994 set en stigning i antallet af danske vandløb i god biologisk tilstand. Forbedringerne i vandløbenes biologiske tilstand vurderes ud fra sammensætningen af smådyrfaunaen.

Der er siden 1994 set en stigning i antallet af danske vandløb i god biologisk tilstand. Forbedringerne i vandløbenes biologiske tilstand vurderes ud fra sammensætningen af smådyrfaunaen.

Udvikling af vandløb med god biologisk tilstand

Andelen af vandløb, der er i en god biologisk tilstand er stigende. Bestanden af smådyr undersøges fra omkring 250 stationer i danske vandløb. De to blå kategorier på figuren betragtes som indikation af en god biologisk tilstand og svarer til de rene og fysisk gode vandløb, hvor faunaklasserne 5, 6 og 7 i Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) er fundet. Kilde: Bøgestrand (red.) 2009.

Udvikling

Siden 1994 har der været en stigning i antallet af vandløb med en god biologisk tilstand vurderet ud fra sammensætningen af smådyrene i Dansk Vandløbsfaunaindeks. Forbedringerne i den biologiske vandløbskvalitet skyldes en kombination af forbedret vandkvalitet og forbedrede fysiske forhold i vandløbene.
Et naturligt bugtet vandløb som får lov at passe sig selv vil ofte have en høj DVFI værdi. Lave DVFI værdier findes ofte i vandløb med dårlige iltforhold, som følge af forurening med let omsættelig organisk stof. Vandløb med dårlige fysiske forhold, som for eksempel vandløb der vedligeholdes hårdt med udretning, opgravning, uddybning og grødeskæring, vil også tit have lav DVFI værdi.

Eksempel på indsats

Med udarbejdelse af vand- og naturplanerne vil der i de kommende år blive taget initiativer til at beskytte miljøet og naturen endnu bedre end i dag så der bl.a. sikres en god biologisk tilstand i flere af vores vandløb. Planerne skal udpege konkrete indsatser for at forbedre vandløbenes tilstand, bl.a. gennem yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Baggrund

Prøvetagningen vedr. Dansk Vandløbsfaunaindeks er en del af NOVANA programmet og bygger på sammensætningen af smådyr i omkring 250 stationer i danske vandløb. Disse stationer undersøges hvert år, før 1999 dog kun en mindre del af dem, og opgørelsen er derfor mere usikker i den periode. I perioden 1994-97 er opgørelsen baseret på 65-72 stationer, i 1998 på 114 stationer, i 1999-2003 på 231-234 stationer og i 2004-2007 på 243-250 stationer. Ud fra bestanden af smådyr beregnes Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI), og værdier på 5, 6 eller 7 betragtes som indikation af en god biologisk tilstand.

Referencer og links

Bøgestrand, J. (red.) 2009: Vandløb 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 108 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 711

Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Baattrup-Pedersen, A.., Bøgestrand, J., Ovesen, N.B., Larsen, S.E., Thodsen, H., Sode, A., Kristensen, E., Kronvang, B. & Kjeldgaard, A. 2010: Vandløb 2009. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 100 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 804

Danmarks Miljøundersøgelser 2003, Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 2004-2009 Teknisk anvisning fra DMU, nr. 21

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies