Næringsstoffer i kystnære vande og på havet

Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er blevet væsentligt reduceret siden 1990. Kvælstofudledning er reduceret med ca. 47 %, mens fosforudledningen er reduceret med ca. 65 %.

Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er blevet væsentligt reduceret siden 1990. Kvælstofudledning er reduceret med ca. 47 %, mens fosforudledningen er reduceret med ca. 65 %.

Grafen viser den samlede årlige mængde af kvælstof og Fosfor.
Kurverne viser de samlede årlige mængder af kvælstof (ton) og fosfor (ton), der er udledt via vandløb og punktkilder fra Danmark til havet i perioden 1990 til 2009. Udledningen af kvælstof er siden 1990 reduceret med ca. 47 %, mens fosformængden er reduceret med ca. 65 % i samme periode. Kilde: Wiberg-Larsen m.fl. 2010.

Udvikling

Tilførsel af næringsstofferne kvælstof og fosfor påvirker natur- og miljøkvaliteten i de kystnære områder og på havet. Tilførsel af næringsstoffer resulterer i eutrofiering med stor planktonalgevækst og formindsket klarhed (sigtdybde) af vandet til følge. Planktonalgerne synker til bunds hvor de nedbrydes af bakterier under brug af ilt. Den øgede tilførsel af organisk materiale til havbunden øger forbruget af ilt. Hvis forbruget af ilt overstiger tilførslen kan der opstå iltsvind, som kan medføre at bunddyr og planter dør.

Baggrund

Måling af næringsstoftilførsel fra land er en del af NOVANA overvågningen. Via dataindsamling i det landsdækkende overvågningsprogram er der beregnet tidsserier for månedlige udledninger af kvælstof og fosfor til kystvandene rundt om Danmark for perioden 1990 – 2009. Der er store år til år variationer især for kvælstof tilførsel, som primært skyldes variationer i nedbør og vandafstrømning.

Referencer og links:

DMU – viden for alle – om iltsvind

Nitratdirektivet - Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

Om Vandmiljøplan III - Vandmiljøplan III

Petersen, D.L.J. & Hjorth, M. (red.) 2010: Marine områder 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling
i miljø- og naturkvaliteten. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 127 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 800.

Vandrammedirektivet - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Baattrup-Pedersen, A.., Bøgestrand, J., Ovesen, N.B., Larsen,
S.E., Thodsen, H., Sode, A., Kristensen, E., Kronvang, B. & Kjeldgaard, A. 2010: Vandløb 2009.
NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 100 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 804

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies