Marine Bunddyr

Artsrigdommen af marine bunddyr i små prøver af havbunden er faldet markant siden 1994. Fysisk forstyrrelse, forurening med organisk materiale, tungmetaller eller iltsvind er nogle af de påvirkende faktorer.

Grafen viser den tidsmæssige udvikling i det gennemsnitlige antal arter af bunddyr pr. prøve på 20 stationer i Kattegat og Bælthave

Tidsmæssig udvikling i det gennemsnitlige antal arter af bunddyr pr. prøve på 20 stationer i Kattegat og Bælthavet. Der er mere end 400 almindeligt forekommende arter fra vidt forskellige dele af dyreriget, der lever på bunden i de danske farvande, det kan eksempelvis være arter af søstjerner eller muslinger. Hver bundprøve er kun 15 cm, så man finder kun et lille udsnit af arterne i hver prøve. Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser.

Udvikling

Havbunden i de danske farvande huser et helt samfund af hvirvelløse bunddyr.  Med arter fra vidt forskellige dele af dyreriget bidrager bunden i de danske farvande med en stor del af havets samlede biodiversitet. Sammensætning af bunddyr forandrer sig hele tiden. Disse forandringer er til dels styret af de enkelte arters populationsdynamik og af interaktioner arterne imellem. Men forringelse af miljøforholdene har også en afgørende betydning. Perioder med fysisk forstyrrelse, forurening med organisk materiale, tungmetaller eller iltsvind vil næsten altid betyde en nedgang i bundfaunaens artsrigdom enten lokalt eller over større områder. Stigende temperatur i bundvandet som følge af klimaændringerne, har formentlig også indflydelse på antallet af arter og tætheden af individer.

Indikatoren viser at artsrigdommen i de enkelte prøver af bunddyr er faldet markant gennem perioden. Det samlede antal arter i Kattegat og Bælthavet vurderes at være faldet fra ca. 250 til 150 almindeligt forekommende arter. Undersøgelserne af bunddyrfaunaen viser desuden, at tætheden af individer er faldet fra ca. 2.000 til ca. 1.200 individer pr m2.

Eksempel på indsats

Målsætningen for havet er en god miljøtilstand, hvor tilstanden kun afviger i mindre grad fra de naturlige baggrundsforhold. Dette mål søges bl.a. opnået ved reduktion af udledningerne af næringssalte som kvælstof og fosfor samt miljøfarlige stoffer. En mindre tilførsel af især kvælstof betyder mindre organisk stof til bundvandet og dermed mindre iltsvind. En mindre tilførsel af organisk stof kan dog også sammen med en stigende temperatur i bundvandet (ca. 1o over de sidste 10 år) betyde en større omsætning af det organiske stof i vandsøjlen, hvorved der er mindre føde til bunddyrene. Herved bliver antallet af arter og individer mindre.

Baggrund

Som en del af det nationale overvågningsprogram for bundfauna tages der hvert år i april/maj måned 5 såkaldte HAPS på de 18 stationer i Kattegat og 2 i Bælthavet. En HAPS (kernebundhenterprøver) dækker et areal på ca. 0,015 m2, hvilket betyder, at der af rent metodologiske grunde ikke kan komme så mange dyr per prøve. Der tages derfor flere prøver på hver station for et få et repræsentativt udsnit af arter og individer. Fordelen ved prøverne fra de 20 stationer er dog at de er videreførte fra de tidligere overvågningsprogrammer, således at der ud fra dem kan etableres en ensartet dataserie, der går tilbage til 1994. Metoden er nærmere beskrevet i DMUs tekniske anvisninger fra 2004.

Referencer og links

DMU 2004. Tekniske anvisninger for marin overvågning. Andersen, Markager & Ærtebjerg (red.) 4.1 Blødbundsfauna

Petersen, D.L.J. & Hjorth, M. (red.) 2010: Marine områder 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 127 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 800.

Ejrnæs, R., Wiberg-Larsen, P., Holm, T.E., Josefson, A., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L.W., Winding, A., Termansen, M., Hansen, M.D.D., Søndergaard, M., Hansen, A.S., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Krogh, P.H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G. 2011: Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 152 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 815.

Normander, B., Jensen, T.S., Henrichs, T., Sanderson, H. & Pedersen, A.B. (red.) 2009: Natur og Miljø 2009. – Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 94 s. Faglig rapport fra DMU nr. 750.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies