Vandmiljøerne

Her finder du indikatorer for fiskebestande i havet, dyr, der lever ved vandet samt for vandkvaliteten i søer og vandløb.

Odder

Den negative bestandsudvikling for et af Danmarks største rovdyr, odderen, er vendt. På baggrund af en målrettet forvaltningsindsats er odderen nu atter i fremgang.

Vandkvalitet i søer

Udviklingen i sigtdybde og fosforkoncentration i perioden 1989 til 2007 viser, at vandkvaliteten i vores søer er i bedring. Det betyder gode kår for dyr og planter, der lever i og omkring søerne.

Vandkvalitet i vandløb

Der er siden 1994 set en stigning i antallet af danske vandløb i god biologisk tilstand. Den biologiske tilstand vurderes ud fra sammensætningen af smådyrfaunaen.

Vandfugle indeks

Antallet af rastende og overvintrende vandfugle i Danmark er fordoblet fra 1987 til 2009.

Næringsstofudledning til kystnære vande og havet

Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er blevet væsentligt reduceret siden 1990. Kvælstofudledning er reduceret med ca. 47 %, mens fosforudledningen er reduceret med ca. 65 %.

Marine bunddyr

Artsrigdommen af marine bunddyr i små prøver af havbunden er faldet markant siden 1994. Fysisk forstyrrelse, forurening, tungmetaller eller iltsvind er nogle af de påvirkende faktorer.

Kommercielle fiskebestande

De kommercielle fisk i de danske farvande bliver udnyttet, så omkring 30-40 % af bestandene opfiskes hvert år.
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies