Rådyret

Bestanden af rådyr er i stadig fremgang.

Bestanden af rådyr er i stadig fremgang.
Vildtudbytte for rådyr er et indirekte mål for bestandsudviklingen 
Vildtudbytte for rådyr er et indirekte mål for bestandsudviklingen. Kilde: DMU 2009.

Udvikling

Rådyrene holder til i et mosaiklandskab af skov og åbne dyrkede eller udyrkede arealer. Vildtudbyttet af råvildt har været stigende siden 1941, men særligt perioden 1987-1993 skiller sig ud ved en usædvanlig høj årlig vækstprocent i hele landet. I de senere år synes det årlige jagtudbytte at have større udsving, men bestanden af rådyr er stadig i fremgang, og for jagtsæsonen 2009/10 blev der atter sat rekord med 133.200 nedlagte stykker råvildt.
Forskningen i forholdene for den danske rådyrbestand har vist, at der ikke synes at være en begrænsning i miljøet, idet bestandene vokser eksponentielt, når dyrenes overlevelse og reproduktion ikke begrænses. Jagt og andre menneskeskabte dødsårsager (fx trafikdrab) er derimod væsentlige for hastigheden hvormed rådyrbestanden vokser. Den køns- og aldersselektive jagt viser sig at øge bestandens reproduktion og dermed væksthastigheden. Med andre ord formerer bestanden sig hurtigere når der nedlægges en større andel handyr end hundyr.

En af de mest markante forandringer i landskabet i nyere tid er den stigende anvendelse af landbrugsafgrøder som er grønne gennem hele vinterperioden. Stigningen i andelen af vintergrønne marker er primært sket fra 1982, hvor der blev givet tilladelse til dyrkning af vinterbyg samt i perioden 1988-1990 hvor der gradvist blev indført krav om 65% vintergrønne marker (Vandmiljøplan II). Stigningen i andelen af vintergrønne arealer er dog ifølge forskerne kun en ud af flere årsagsforklaringer til rådyrbestandenes fremgang. Ud over den menneskelige påvirkning er klimaforandringer og sygdomstryk også nøglefaktorer for artens bestandsudvikling.

Baggrund

Vildtudbyttestatistikken baserer sig på at jagttegnløsere årligt er forpligtigede til at indrapportere hvor meget vildt, herunder harer, de har nedlagt. Data behandles og analyseres af Danmarks Miljøundersøgelser, som producerer vildtudbytte-statistikken. Jagtudbyttet anses for at være et pålideligt indeks for rådyrbestandens størrelse og der foreligger tal fra 1941, hvor opgørelse af den landsdækkende vildtudbyttestatistik blev påbegyndt.

Referencer og links

DCE Nationalt Center for Miljø og Energi – Den danske Vildtudbyttestatistik på fauna.au.dk

Læs mere om rådyret i Artsleksikonet

Olesen, Asferg og Forchhammer. TEMA-rapport fra DMU, 39/2002. Rådyret fra fåtallig til almindelig

Hvad skal vi beskytte?