Indeks for rødlistede fugle

En tredjedel af Danmarks ca. 200 arter af ynglefugle er på Rødlisten over truede arter og er dermed i risiko for at forsvinde fra landet. Der er ikke sket markante forbedringer for disse fugles status i de seneste år.

En tredjedel af Danmarks ca. 200 arter af ynglefugle er på Rødlisten over truede arter og er dermed i risiko for at forsvinde fra landet. Der er ikke sket markante forbedringer for disse fugles status i de seneste år.

Grafen viser indeks for danske rødlistede ynglefugle i perioden 1991 til 2009.

Indeks for danske rødlistede ynglefugle i perioden 1991 til 2009. Pihl og Flensted 2010.

Udvikling

Over hele perioden 1991 til 2009 ses en lille stigning i det summerede indeks for danske rødlistede ynglefugle, men stigningen er ikke statistisk signifikant. En opadgående udviklingstendens betyder, at tabet af biodiversitet er reduceret, men det skal helt op på 1, før tabet af biodiversitet er standset. Forskellen mellem rødliste-vurderingerne i 1991 og 1997 viser den største forskel, og denne er da også statistisk signifikant. I de efterfølgende år har det summerede indeks for danske rødlistede ynglefugle været stabilt.

I 1991 blev 70 fuglearter vurderet som rødlistede i Danmark. I 1997 var dette antal reduceret til 66 arter, i 2003 til 62 arter og i 2009 øgedes antallet af rødlistede fuglearter til 67. I denne periode skete der også ændringer i det samlede antal fuglearter i Danmark. For eksempel forsvandt urfugl og høgesanger, mens stor hornugle, skestork, havørn, vandrefalk, fiskeørn og rødhovedet and genindvandrede som danske ynglefugle. Set over hele perioden har 24 fuglearter skiftet til en kategori af mindre risiko, mens 20 arter har skiftet til en kategori af højere risiko for at forsvinde fra Danmark.

Eksempel på indsats

Det er regeringens mål at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.
For nogle af de rødlistede fuglearter har Miljøministeriet udarbejdet handlingsplaner for at forbedre deres overlevelsesmuligheder. Det gælder f.eks. engsnarre, rød glente og de truede engfugle brushane, engryle og stor kobbersneppe.

I januar 2010 sendte Miljøministeriet naturplaner ud i høring for samtlige fuglebeskyttelsesområder i henhold til EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv. Planerne fokuserer på en målrettet indsats i de kommende år for fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Mange af disse arter er også på den danske fuglerødliste.

Baggrund

Den første rødliste over fugle i Danmark blev publiceret i 1974. Siden fulgte opdateringer i 1976, 1980, 1986, 1991 og 1997. I 2001 udviklede den internationale naturbeskyttelsesunion IUCN et nyt system af kriterier og kategorier. De nyeste rødlister for fugle fra 2003 og 2009 er baseret på dette system og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de tidligere rødlister.

Der er imidlertid så mange data tilgængelige om fuglebestandenes udvikling, at DMU og DOF i fællesskab har kunnet revurdere rødlisterne fra 1991 og 1997 efter det nye system. På den måde er det blevet muligt direkte at sammenligne rødlisterne med hinanden og vise udviklingen fra 1991 til 2009 (Pihl og Flensted 2010). Da der i denne periode er mellem 62 og 70 rødlistede fuglearter, der kan udvikle sig i forskellige retninger, er der benyttet en metode udviklet af IUCN til at beregne et samleindeks for hver af de fire fuglerødlister 1991, 1997, 2003 og 2009.

Samleindekset går fra 0 til 1. Er indekset 0, er alle arter rødlistede som forsvundet; er indekset 1, er alle arter uden for rødlisten og uden for risiko for at forsvinde fra landet. Når indekset øges, betyder det, at tabet af biodiversitet er reduceret, men det skal helt op på 1, før tabet af biodiversitet er standset.

Det er IUCN, der har udviklet det globale system til rødlistevurdering som vi i Danmark benytter os af til at vurdere de enkelte arter. Kategorierne for de arter der er omfattet af rødlisten er: forsvundet, akut truet, moderat truet, sårbar og næsten truet.

Forsvundet , når det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets grænser, er dødt eller forsvundet fra landet.

Kritisk truet , når der er en overordentligt stor risiko for, at arten vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid.

Moderat truet , når en art ikke er kritisk truet, men der alligevel er meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid.

Sårbar , når en art hverken er kritisk truet eller moderat truet, men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt.
Næsten truet , når en art ikke opfylder ét af ovenstående kategorier, men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Referencer og links 

Pihl, S. og Flensted, K.N. 2010. A Red List Indeks (RLI) for breeding birds in Denmark in the period 1991 to 2009. DOF (in press.)

Læs mere om rødlisten og om de underliggende kvantitative kriterier

Handlingsplaner for truede fugle

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies