Invasive arter

Antallet af introducerede arter er steget de sidste 300 år, og det fortsætter med at stige.

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er ikkehjemmehørende arter, der ved menneskers hjælp spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet og/eller økosystemtjenester. Invasive ikkehjemmehørende invasive arter, også kaldet invasive arter, er en delmængde af alle ikkehjemmehørende arter. Ikke alle ikkehjemmehørende arter er invasive. For at en art kan kategoriseres som værende invasiv skal den have skadelig indvirkning på den hjemmehørende biodiversitet og de relaterede økosystemtjenester.

Figuren viser Den biologiske invasionsproces.

Figur 1 - Den biologiske invasionsproces.

En biologisk invasion forløber i fire faser som vist på figur 1. Ved menneskelig hjælp introduceres en fremmed art til et nyt område udenfor sin naturlige udbredelse. Introduktionen kan være både bevidst, eksempelvis når udenlandske planter importeres som prydplanter, og ubevidst, eksemplificeret ved eksotiske gopler, der spreder sig med skibenes ballastvand. Hvis de første introducerede individer kan danne egentlige, stabile bestande taler man om at den introducerede art etablerer sig. Herefter kan spredningen ske, hvor den ikkehjemmehørende art udvider sit udbredelsesområde. Hvis den ikkehjemmehørende art også har en negativ effekt på den hjemmehørende biodiversitet og de hertil relaterede økosystemtjenester, kategoriseres arten som invasiv. En tommelfingerregel siger, at kun 10 % af arterne overgår fra én fase til den næste.

Udvikling

I Danmark er der i løbet af de sidste 300 år registreret i alt 2.459 ikkehjemmehørende arter i naturen, heraf 1.798 plantearter, 657 dyrearter og 4 svampearter. Udviklingen med flere introduktioner i en stadig mere globaliseret verden ses tydeligt i, at antallet af nye arter, der er introduceret til Danmark pr. tidsenhed, er steget kraftigt gennem de sidste 150 år, jf. figur 2. Denne tendens ses overalt i verden. I Danmark er 130 arter registreret som invasive.

Figur 2 - Viser akkumuleret antal introducerede arter, fra Handlingsplan mod invasive arter.

Figur 2 - Akkumuleret antal introducerede arter. Fra Handlingsplan mod invasive arter, Miljøstyrelsen 2017. Data fra NOBANIS.

Der er flere forskellige måder, hvorpå menneskets aktiviteter har medført spredning af organismer. Op gennem tiden er rejsetiden mellem verdensdelene blevet kortere, og flere mennesker rejser til fjerne rejsemål. Samtidig er der også sket en stærkt øget samhandel, så der på den måde transporteres store mængder af varer mellem landene. I den globaliserede verden handles varer og levende planter og dyr på tværs af landegrænser og kontinenter både i større mængder og fysisk hurtigere, end det nogensinde tidligere er sket. I Danmark er 56 % af de ikkehjemmegørende arter introduceret utilsigtet, mens 41 % af arterne er indført med vilje. Figur 3 viser hyppigheden af de ikkehjemmehørende arters spredningsveje.

Figur 3 - Viser spredningsveje for ikkehjemmehørende arter, fra handlingsplan mod invasive arter.

Figur 3 - Spredningsveje for ikkehjemmehørende arter. Fra Handlingsplan mod invasive arter, Miljøstyrelsen 2017. Data fra NOBANIS.

Indsatser mod invasive arter

Invasive arter er ikke et isoleret dansk problem, men vurderes globalt som en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Derfor er der i international regi vedtaget en række beslutninger og strategier, der retter sig mod en begrænsning af problemet.

Første januar 2015 trådte EU-forordning nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft. Forordningen indebærer at

  • Der indføres et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende og udsætte de mest problematiske invasive ikke-hjemmehørende arter på EU-plan (På nuværende tidspunkt er der 66 arter på EU-listen).
  • For at overholde forbuddet skal EU-landene sørge for grænsekontroller og indføre et overvågningssystem, der kan opdage forbudte arter. De skal også indføre foranstaltninger, der kan opdage de arter, der kommer ind i Europa ved et tilfælde.
  • Når et EU-land opdager, at en forbudt art er kommet ind i EU, skal det øjeblikkeligt sørge for at forhindre arten i at sprede sig. Der er brug for alles hjælp til at opdage arterne og underrette myndighederne om dem. Du kan indberette observationer af invasive arter i naturen af på Miljøstyrelsens indberetningsportal, som du finder ved at følge dette link.
  • EU-landene skal indføre foranstaltninger til at holde vidt udbredte arter under kontrol. 
  • Danmark kan udarbejde en national liste over invasive arter, der er problematiske i Danmark.

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet ”Handlingsplan mod invasive arter” for at forebygge biologiske invasioner og styrke indsatsen mod de arter, der allerede findes i Danmark.

Du kan læse hele handlingsplanen mod invasive arter ved at følge dette link

Nordeuropæisk og Baltisk netværk om invasive arter (NOBANIS) 

EU-forordningen om invasive arter (på dansk)

Bern Konventionens strategi for invasive arter (på engelsk)

Biodiversitets Konventionens tema om invasive arter
Faktaark om fremmede arter i Norden

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies