Økologisk jordbrug

Antallet af økologiske bedrifter og det økologiske areal er steget betydeligt de sidste 20 år. Udviklingen dækker over, at der i perioden 2002-2006 skete et fald, men siden 2007 er udviklingen vendt igen. 6,4 % af landbrugsarealet dyrkes i dag økologisk, og den danske økologiske sektor er dermed blandt de største i Europa.

Antallet af økologiske bedrifter er steget betydeligt de sidste 20 år. Udviklingen dækker over, at der i perioden 2002-2006 skete et fald, men siden 2007 er udviklingen vendt igen. 6,4 % af landbrugsarealet dyrkes i dag økologisk, og den danske økologiske sektor er dermed blandt de største i Europa.

Billedet viser Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og arealer 1989-2009, opgørelsen af antal bedrifter er ændret i 2005, så kun de bedrifter der danner grundlag for arealstørrelsen indgår. Kilde: Ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri.
Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og arealer 1989-2009, opgørelsen af antal bedrifter er ændret i 2005, så kun de bedrifter der danner grundlag for arealstørrelsen indgår. Kilde: Ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri.

Udvikling
Antallet af økologiske bedrifter og det økologiske areal i Danmark er faldet i perioden 2002 til 2006. Antallet af økologiske bedrifter faldt i perioden med ca. 25 %. Tilbagegangen i det økologiske areal var på ca. 17 %. Efter 2007 ses der en stigning. Alene fra 2008 til 2009 steg økologernes produktionsareal med ca. 2,2 pct. Den danske økologiske sektor hører relativt set til blandt de større i Europa. De økologiske bedrifter udgør ca. 6,3 pct. af alle danske jordbrug, mens omkring 6,4 pct. af det samlede danske areal dyrkes økologisk.

Naturen i landbrugslandskabet er blandt andet truet af den meget intensive landbrugsdrift. Som led i en økologisk jordbrugsproduktion er der en række muligheder for praksis, der kan tænkes at være mere biodiversitetsbevarende end konventionelt jordbrug. Der er naturligvis en stor variation i dyrkningspraksis indenfor den økologiske branche, ligesom det også gælder for det konventionelle jordbrug. I relation til biodiversitet adskiller økologisk jordbrug sig primært fra det konventionelle jordbrug ved at der, med enkelte undtagelser, ikke forekommer brug af herbicider og pesticider samt uorganiske gødningsstoffer. Derudover er der en lang række biodiversitetsvenlige foranstaltninger som økologisk jordbrugspraksis i højere grad indeholder, som fx brug af forskellige gamle husdyrracer, braklægning, grøntgødskning, underafgrøder, blandede afgrøder, forårssåning, vedligehold af bræmmer og læhegn. Økologiske jordbrug har derfor et potentiale i forhold til at bidrage til biodiversitetsbevaring i landbrugslandskabet. Dette potentiale er særligt stort i intensivt dyrkede områder.

Eksempler på indsats
Den danske økologiske sektor er relativt set blandt de største i Europa. Danmark ønsker at fremstå som et land, der går foran på økologiområdet og har særlige kompetencer hvad angår forskning og udvikling af økologisk produktion. Frem mod 2020 vil regeringen arbejde for, at det økologiske areal skal udgøre 15 % af landbrugsarealet. I dag udgør arealet næsten 7% af landbrugsarealet.

Baggrund
Indikatoren belyser udviklingen i den økologiske sektor. Figuren omfatter antallet af autorisationer samt udviklingen i bedrifternes produktionsareal frem til 2009. Data for denne opgørelse er genereret på baggrund af Plantedirektoratets kontrol med de økologiske jordbrugsbedrifter.

Referencer og Links
Ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri.  Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013, autorisation og produktion, juni 2014

Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk under økologi

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies