Husdyrs genetiske diversitet

De hjemmehørende husdyrracer i Danmark er truede. Den overordnede trussel-status er forbedret, da der nu er gjort en indsats i forhold til alle arterne.

De hjemmehørende husdyrracer i Danmark er truede. Den overordnede trussel-status er forbedret, da der nu er gjort en indsats i forhold til alle arterne.

Grafen viser 18 husdyrracer regnes som hjemmehørende i Danmark. Her af er 13 pattedyr (kvæg, heste, svin, får og geder) og 5 er fjerkræ. Figuren viser en mindre forbedring i trussel-status for pattedyrene. Agersø kvæget kom med som ny race i 2004.
18 husdyrracer regnes som hjemmehørende i Danmark. Her af er 13 pattedyr (kvæg, heste, svin, får og geder) og 5 er fjerkræ. Figuren viser en mindre forbedring i trussel-status for pattedyrene. Agersø kvæget kom med som ny race i 2004.

Udvikling
Danske husdyr og dyrkede planter består af mange racer eller varieteter af hver art.
I over hundrede år er der systematisk fremavlet racer i Danmark samtidigt med at der har været import af mere end 250 racer af heste, kvæg, svin, får, geder og fjerkræ. Husdyrholdet i Danmark har således været stort og meget alsidigt, da en gård oftest havde både køer, grise og heste samt en række forskellige fjerkræracer.
Hver egn i landet havde sine bestemte racer som var tilpasset de lokale forhold. Et eksempel er marskfåret, der er tilpasset de barske kystområder langs Nordsøen.

I dag er antallet af husdyrbrugere i Danmark gået stærkt tilbage og de fleste har specialiseret sig til kun en enkelt husdyr art og race. Faktisk består de moderne husdyr hovedsagelig af forholdsvis få racer, der genetisk er meget ens. Derudover ser man, at ganske få handyr bliver stamfædre til en stor del af bestanden i verden, fordi kunstig befrugtning er blevet normalt i moderne husdyrbrug. Gennem disse to processer sker der et tab af genetisk variation eller det der også kaldes genetisk ressourcer.

De moderne racer er altså intensivt avlede og genetisk meget ens. Det kan betyde at dyrene er mere modtagelige overfor smitsomme sygdomme, hvilket i værste fald kan være fatalt for fødevaresikkerheden. Derfor er bevaringen af genetisk variation hos husdyr i de seneste 30 år blevet et vigtigt anliggende såvel nationalt som globalt.'

Eksempler på indsats
I Danmark har vi ansvar for, at der er nok levende dyr af vores hjemmehørende racer til at holde sunde bestande nu og i fremtiden. Desuden skal vi bevare genmateriale (frysekonservering) i genbanker til brug for ny avl. Selvom situationen har været kritisk er det i de sidste 50 år lykkedes at bevare alle eksisterende gamle racer. For flere er der i de seneste år endog sket en lille forøgelse af antallet af både avlere og dyr.

I 1986 udpegede det daværende Landbrugsministerium det første genressourceudvalg. Opgaven for dette og efterfølgende udvalg har været at følge udviklingen i de danske bestande af husdyr, og tage initiativer til at forhindre udryddelse af truede arter. Interessen for de gamle racer har også ført til oprettelse af flere avlsforeninger for de forskellige dyrearter. Avlsforeningernes arbejde og de små avlere er centrale for bevaring af de truede racer og for udbredelse af kendskab til dem.

Danmark deltager i det globale bevaringsarbejde og bevaring af genetisk variation hos husdyr, indgår som del af beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed. Vi bidrager til FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO’s husdyrdatabase DAD-IS, samt til det Nordisk-Baltiske husdyrregister.

Opgørelserne som indikatoren er baseret på er fra de officielle husdyrregistre suppleret med oplysninger fra avls- og raceforeninger og ejerne. Data publiceres en gang årligt i ”arbejdsplan for udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr” af Genressourceudvalget, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det aktuelle trusselsbillede for den enkelte art vurderes ud fra FAO guidelines (FAO 1998).

Referencer og links

Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget)

Yderligere information om gamle danske husdyrracer findes på hjemmesiden www.danske-dyr.dk . Materialet er dels i form af undervisningsmateriale til flere forskellige alderstrin, dels som en særlige tema indgang for den voksne internetbruger

FAO’s database for information om genetisk diversitet af husdyrracer - DAD-IS

FAO, 1998; Secondary guidelines for development of national farm animal genetic resources management plans; management of small populations at risk. FAO, Rome, Italy

FAO 2007. The State of the Worlds Animal Genetic Resources for Food and Agriculture – in brief, edited by Dafydd Pilling and Barbara Rischkowsky.Rome

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies