Haren

Haren, der er en karakteristisk art i det åbne land, er siden starten af 1960´erne gået markant tilbage.

Haren, der er en karakteristisk art i det åbne land, er siden starten af 1960´erne gået markant tilbage.

Grafen viser Det årlige vildtudbytte for hare er et indirekte mål for bestandsudviklingen af denne art. Kilde: DMU 2009.

Det årlige vildtudbytte for hare er et indirekte mål for bestandsudviklingen af denne art. Kilde: DMU 2009.

Udvikling

Haren er udbredt over hele landet og lever i tilknytning til åbne arealer som dyrkede marker, enge, heder og moser. I Danmark er der fastsat jagttid på hare og vildtudbyttet kan dermed anvendes som indirekte mål for hvordan bestanden af harer har det. Vildtudbyttet for harer lå indtil 1960 på omkring 400.000 nedlagte harer om året. Vildtudbyttet er faldet markant i de senere år, i perioden 2000-2007 faldt udbyttet med 31 procent. Vildtudbyttet er på 57.000 i 2007. Tilbagegangen ses ikke kun i Danmark, men er foregået i hele Vesteuropa.

Årsagssammenhængene for harens tilbagegang er komplekse. Intensivering og ændringerne i landbrugets driftsformer og arealanvendelse siden 1950’erne anses som den væsentligste årsag til harens tilbagegang. Dertil kan faktorer som sygdomme, vejr, jagt og prædation have stor indflydelse på bestandene i enkelte år.

Forskningen har vist at, der ikke umiddelbart er noget i vejen med harens evne til at yngle, men at en stor del af killingerne allerede er væk når harejagten går i gang i oktober måned. Forskerne mangler et entydigt svar på, hvorfor så få harekillinger overlever i forhold til tidligere. Intensivering af landbruget er foreslået som en mulig forklaring, da meget tyder på at harekillingerne lider af fødemangel, som følge af at der er mindre ukrudt i landbrugslandskabet pga. pesticidanvendelse. Hertil kommer formentlig en større dødelighed af killinger, der kan skyldes øget prædation, landbrugsredskaber og dyrkningsformer. Begge muligheder kan få den konsekvens, at færre harekillinger overlever. Hertil kommer at tusindvis af harer, store som små, bliver trafikdræbt hvert år, og det kan have betydning for harebestande lokalt.

Eksempler på indsats

Naturstyrelsen har udarbejdet en forvaltningsplan for haren. Forvaltningsplanen bygger på en opsamling af den eksisterende viden om arten, samt fokuserer på tiltag, der kan iværksættes for at forbedre forholdene for arten (tilplantning af hegn, markstriber, insektdiger mv.) På baggrund heraf iværksætter Naturstyrelsen en række projekter, der afprøver anbefalingerne i forvaltningsplanen.

Baggrund

Vildtudbyttestatistikken baserer sig på at jagttegnløsere årligt er forpligtigede til at indrapportere hvor meget vildt, herunder harer, de har nedlagt. Data behandles og analyseres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som producerer vildtudbyttestatistikken.

Referencer og links

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi – Den danske Vildtudbyttestatistik

Læs forvaltningsplan for hare

Læs mere om haren i Artsleksikonet

Ph.d.-afhandling fra DMU om årsagerne til harens tilbagegang her

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B. J. Thorsen & T. S. Jensen
(red.), 2009: Vildt og Landskab. Resultater af 6 års integreret
forskning i Danmark 2003- 2008. – Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, Skov & Landskab ved Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund. 116 sider.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies