§3-beskyttede naturområder

De naturtyper (vandløb, søer, moser, enge, strandenge, overdrev og heder), der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, dækker ca. 407.000 ha, svarende til ca. 9,5 % af Danmarks areal. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer af naturbestanden i områderne.

De naturtyper (vandløb, søer, moser, enge, strandenge, overdrev og heder), der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, dækker ca. 407.000 ha, svarende til ca. 9,5 % af Danmarks areal. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer af naturbestanden i områderne.

Figuren viser antallet af §3-beskyttede naturområder i Danmark fordelt på størrelse. Kilde: Levin m.fl. 2009.

Antallet af §3-beskyttede naturområder i Danmark fordelt på størrelse. Kilde: Levin m.fl. 2009.

Udvikling

Danmark er et af de lande i Europa, hvor arealet udnyttes mest intensivt. I 2000 udnyttes omkring 57 % af arealet til landbrug i omdrift – det vil sige som 'pløjejord'. Som følge af dette er Danmark i dag et udpræget småskala-landskab med en opsplittet natur og med en lang række spredte småbiotoper. Ovenstående figur viser, at mange af de § 3-beskyttede naturområder i Danmark er små, idet 92 % af de § 3 beskyttede naturområder (heder, overdrev, søer, vandløb, moser, enge og klitter) er under 5 hektar. 58 % af naturområderne er under 0,25 hektar. Disse består dog fortrinsvis af søer og vandhuller.

De spredte, ofte små biotoper er vigtige levesteder for vilde planter og dyr, og gør det muligt for arter at sprede sig i landskabet. Ved at beskytte naturområderne beskyttes dermed variationen og mangfoldigheden af danske arter og naturtyper, som dermed en vigtig forudsætning for den biologiske mangfoldighed i Danmark.

En stikprøveanalyse foretaget af DMU har vist, at der er en afvigelse på 15–21 % mellem det reelle § 3-areal og den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal. Læs mere om denne undersøgelse her .

Baggrund

Indikatoren er beregnet på baggrund af den mest aktuelle registrering af §3- arealer fra 2007. Beregningerne af arealstørrelserne er blevet foretaget af et computerprogram på baggrund af rasterkort for beskyttet natur.

Referencer og links

Levin, G., Münier, B., Fuglsang, M. & Frederiksen, P. 2009: Grønne kommuner. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 722.

Normander, B., Henriksen, C.I., Jensen, T.S., Sanderson, H., Henrichs, T., Larsen, L.E. & Pedersen, A.B. (red.) 2009: Natur og Miljø 2009 – Del B: Fakta . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 170 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 751,.

Nygaard, B., Ejrnæs, R., Juel, A & Heidemann, R. 2011: Ændringer i arealet af beskyttede naturtyper 1995-2008 – stikprøveundersøgelse . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 82.s. – Faglig rapport fra DMU nr. 816.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies