Det åbne land

Her kan du blandt andet læse om haren, fredede områder, §3 beskyttede områder og bevaringsstatus for habitatdirektivets arter og naturtyper.

Agerlandsfugle

De sidste godt 30 år har vi mistet mere end hver tredje danske fugl i landbrugslandet.

Haren

Haren, der er en karakteristisk art i det åbne land, er siden starten af 1960´erne gået markant tilbage.

Husdyrs genetiske diversitet

De hjemmehørende husdyrracer i Danmark er truede. Den overordnede trussel-status er forbedret, da der nu er gjort en indsats i forhold til alle arterne.

Kvælstof og fosforbalance

Kvælstof- og fosforoverskuddet har i en lang række år været faldende. Udvaskningen af kvælstof og fosfor er en af de centrale trusler for mange naturtyper både til lands og til vands.

Økologisk jordbrug

Antallet af økologiske bedrifter og det økologiske areal er steget betydeligt de sidste 20 år. De seneste år er der dog sket et fald i perioden 2002-2006, men udviklingen vendte igen i 2007.

Bevaringsstatus for habitatdirektivets arter

Mange dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivet er ikke i en god tilstand. 48 % af de 70 arter, der skal beskyttes, har ugunstig bevaringsstatus.

Areal af naturtyper

Siden 1920 er de lysåbne arealer gået tilbage, mens skovarealet har været stigende gennem hele perioden. Arealet med agerland er faldet lidt frem til i dag.

Bevaringsstatus for habitatdirektivets naturtyper

Mange af de naturtyper, der er omfattet af habitatdirektivet er ikke i en god tilstand. 59 % af de 58 naturtyper, der skal beskyttes har ugunstig bevaringsstatus.

§ 3-beskyttede naturområder

De naturtyper (vandløb, søer, moser, enge, strandenge, overdrev og heder), der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, dækker ca. 407.000 ha, svarende til ca. 9,5 % af Danmarks areal.

Fredede områder

Antallet af naturfredninger er steget siden fredningsindsatsen tog fart i 1920’erne, i alt er omkring 5 % af Danmarks landareal fredet.
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies