Hvordan måler vi biodiversiteten?

Ved hjælp af indikatorer giver denne side et overblik over, hvordan det går med opfyldelsen af biodiversitets-målet i Danmark. Indikatorer kan dog ikke stå alene, idet de ikke giver et fyldestgørende billede af naturens samlede tilstand og udvikling.

Biodiversiteten i Danmark er under pres. Det gælder både fra det genetiske niveau over enkeltarter til naturtyper og større økosystemer.

Truslerne er eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur.

Man kan selvsagt ikke måle effekten af alle disse forhold for alle ca. 30.000 arter i Danmark. De indikatorer, der præsenteres her, skal således alene bidrage til at anskueliggøre den overordnede udvikling for biodiversiteten.

Det åbne land

Her kan du blandt andet læse om haren, fredede områder, §3 beskyttede områder og bevaringsstatus for habitatdirektivets arter og naturtyper.

Skov

Læs om hvordan det går med Danmarks skovarealer og skovfugle.

Vandmiljøerne

Her finder du indikatorer for fiskebestande i havet, dyr, der lever ved vandet samt for vandkvaliteten i søer og vandløb.

Overordnede trusler, økonomiske midler og viden

Ved du, hvad biodiversitet er? Læs om offentlighedens viden om biodiversitet og om økonomiske midler, invasive arter og naturvejledning.

Indikatorer i EU

De danske indikatorer for biodiversitet tager afsæt i Det Europæiske Miljøagentur's arbejde med at udvikle en række fælleseuropæiske indikatorer for biodiversitet.