Restaurering og beskyttelse af nordiske søer og vandløb

Referencer til ”Restaurering og beskyttelse af nordiske søer og vandløb"

- Holopainen, I. & Karjalainen, H. 2004. Järvet. Teoksessa: M. Walls & M. Rönkä (ed.). Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. s. 30–43. Edita Publishing Oy. Helsinki .

- Ulvi, T. & Lakso E. (ed.). 2004. Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Edita Publishing Oy, Helsinki.

- Wahlström, E., Hallanaro, E-L. & Manninen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

- Nordens miljö – tillstånd, utveckling och hot. 1993. Monitor 13. Naturvårdsverket, Solna.

- Puhdas Vesijärvi 2008. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö.

- Tuominen Lasse & Kolunen Heikki. 1992. Vesijärvi. Luontoa – tutkimusta – maisemia. Lahden kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.

- Vuorenmaa, Jussi. 2007. Recovery responses of acidified Finnish lakes under declining acid deposition. Monographs of the Boreal Environment Research no. 30, 2007. (doktorsavhandling)

- Arktisk miljö i Norden – orörd, exploaterad, förorenad?. 1996. Nord 1996:21. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn.

- Søndergaard, M., Jeppesen, E. & Jensen, J. P. 1999. Danske søer og deres restaurering. TEMA-rapport fra DMU 24/1999. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

- Laks. www.miljostatus.no.

- Kalkning av sjöar och vattendrag. 2002. Handbok 2002:1. Naturvårdsverket. Naturvårdverkets startsida > Arbete med naturvård > Skydd och skötsel av värdefull natur > Sjöar och vattendrag > Kalkning av sjöar och vattendrag

- Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll 2007. Regionale og vassdragsvise utviklingstrekk. Notat 2008-3. Direktoratet for naturforvaltning.