Referencer til Nordens kulturbiotoper trues

- Nordic Council of Ministers. 2004. Fögur er hlíðin - Fair is the blooming meadow. A Study of Traditional Nordic and Baltic rural landscapes and biotopes and their survival in modern times. TemaNord 2004:564. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

- Naturvårdsverket. 1997. Ängs- och hagmarker i Sverige. Ancient Meadows and Pastures inSweden. Rapport 4819.

- Edman, Staffan & Hagman, Tore. 1988. Bondens landskap Naturskyddsföreningens årsbok 1988.

- Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I. P. & Toivonen, H. (red.). 2004. Elämää pellossa – Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita Publishing Oy, Helsinki. 366 s.

- Pykälä, J. 2001. Perinteinen karjatalous luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Suomen ympäristö SY495. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

- Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mietintö. 2000. Perinnebiotooppien hoito Suomessa. Suomen ympäristö SY443. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

- Alanen A.. 1997. Maaseudun mansikkapaikat – muistojako vain? I: Turunen, S., Uotila, P., Syrjämäki, J., Koponen, T. & Walls, M. (red.). 1997. Suomen luonnon sata vuotta. Suomen Biologian Seura Vanamo ry. Helsinki. S. 197–208.

- Raunio, A., Schulman A. ja Kontula T. (red.). 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Del 1 och 2. 264 + 572 s.

- W. Fellestad, A. Nordenhaug og F. Ødegaard. 2008.  Tidligere och nåværende jordbruksareal – miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. Artsdatabanken, Norge.

- Lisbeth Nielsen, Anna Bodil Hald & Rita Merete Buttenschøn. 2006. Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning. Naturstyrelsen.

- Marjo Priha (red.). 2003. Skötselkort för vårdbiotoper. 1 – Bete, 2 – Slåtter, 5 –Planering av vårdbiotopernas skötsel, 6 –Friska och torra ängar, 7 –Hagmarker och skogsbeten.

- Michael Stoltze – Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996.
Møns Klint og Klintholm. Vandreture nr. 53.
Miljøministeriet. Naturstyrelsen.

- Mika Pajari. 2002. Suomen uhanalaisia lajeja: Muurahaissinisiipi ( Maculinea arion ). Suomen ympäristö 549. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.