Værktøjer

I arbejdet med at nå målet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten har de statslige lodsejere ansvaret for de statsejede arealer, mens kommunerne har ansvaret for deres egne og de privatejede arealer. I det nedenstående gives et overblik over, hvilke værktøjer de kan benytte sig af.

Naturpleje og naturgenopretning

Nogle af de vigtigste redskaber til at sikre eller forbedre forholdene for biodiversiteten er naturpleje og naturgenopretning.

Naturgenopretning

Finansieringsmuligheder

Kommunerne skal som udgangspunkt finansiere naturbeskyttelsesindsatsen med egne midler, men de kan også hjælpe private lodsejere med at opnå tilskud fra Fødevareministeriets landdistriktsprogram. Derudover kan kommunerne søge støtte til større projekter fra bl.a. Miljøministeriets grønne partnerskaber samt EU’s fonde.

Grønne partnerskaber

EU-LIFE

Planer for internationale naturbeskyttelsesområder

Miljøministeriet har udarbejdet forslag til Vand- og Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark, og disse skal følges op af konkrete handleplaner i kommunerne.

Læs mere om Natura 2000 planer

Læs mere om vandplaner og vandområdeplaner

Handlingsplaner for truede arter

Miljøministeriet har over en årrække udarbejdet handlingsplaner for truede arter som odder, engfugle og gul stenbræk.

Handlingsplaner for truede arter

Planlægning af det åbne land

PLanlægningen af det åbne land er også et væsentligt værktøj til at sikre og forbedre forholdene for biodiversiteten. Kommunerne skal i deres kommuneplaner bl.a. fastsætte retningslinjer for naturbeskyttelsesinteresserne og udpege økologiske forbindelser.

Kommunernes arbejde med dette er beskrevet i oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Som hjælp til dette arbejde er bl.a. udviklet et naturkvalitetsplanlægningssystem og et kort over det grønne netværk.

Kommunerne kan også foreslå et værdifult naturområde fredet. Flere kommuner har også arbejdet aktivt for udpegning af nationalparker.

Kommunikation

Naturvejledning og anden kommunikation kan skabe et folkeligt engagement i naturbeskyttelsen, som er værdifuld dels ved at øge forståelsen for den indsats, som myndighederne gennemfører, dels ved at naturprojekter kan blive gennemført ved en frivillig indsats i projekter som ”Adopter et vandhul”, ”Adopter en vild blomst”, kogræsserlaug og lignende.