Kommunernes opgaver

Kommunerne har en afgørende rolle på naturbeskyttelsesområdet, og mange kommuner er gået aktivt ind i arbejdet for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Det er væsentligt at få synliggjort arbejdet med biodiversitet på en simpel måde. De 98 danske kommuner, som med kommunalreformen overtog ansvaret for naturbeskyttelsen i det åbne land, har en central rolle i opfyldelsen af målet om at stoppe tabet af biodiversitet.

Lovgivning og kommuneplaner

De overordnede lovgivningsmæssige rammer findes særligt i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandløbsloven, husdyrloven, skovloven og planloven.

Værktøjer

Kommunerne har en række værktøjer, som de kan anvende i arbejdet med biodiversiteten.