Til brugere af genetiske ressourcer

Er du bruger af genetiske ressourcer?

Brugere af genetiske ressourcer og traditionel viden er fysiske eller juridiske personer, som enten udnytter genetiske ressourcer eller traditionel viden - eller indhenter genetisk materiale til en samling.

Som bruger af genetiske ressourcer eller traditionel viden associeret til udnyttelsen af genetiske ressourcer, skal brugeren kunne påvise at have udøvet rettidig omhu i forbindelse med erhvervelsen af de genetiske ressourcer eller den traditionelle viden knyttet til udnyttelsen.

EU Kommissionen har i samarbejde med medlemsstaterne foreløbigt valgt at præcisere, at brugerne af genetiske ressourcer primært findes indenfor for følgende 8 sektorer: planteforædling, dyreforædling, kosmetik, bioteknologi, bekæmpelsesmidler, fødevareindustri, farmaceutisk industri samt forsknings- og udviklingsinstitutioner, herunder universiteter. 

Hvordan skal du påvise at du overholder ABS-forordningerne?

1)    Du skal kunne dokumentere, at der er indgået samtykke med ophavslandet. Samtykke kaldes også for ”Prior Informed Consent” (PIC). Det betyder at myndighederne i ophavslandet har givet tilladelse til en udnyttelse af de genetiske ressourcer. Samtykkeerklæringen giver med andre ord brugeren grønt lys fra ophavslandet til at udnytte den genetiske ressource eller traditionel viden.

2)    Du skal kunne dokumentere, at der er aftalt vilkår for udnyttelsen af den genetiske ressource eller den traditionelle viden i en privatretlig udbytteaftale mellem brugeren og ophavslandets myndigheder. Den privatretlig udbytteaftale kaldes også for "Mutually Agreed Terms" (MAT). Den privatretlige udbytteaftale definerer, hvordan overskuddet af udnyttelsen, f.eks. et udviklet produkt eller forskningsresultater, skal deles mellem brugeren og ophavslandet. Delingen af udbyttet behøver ikke at være finansielt, det kan også være partnerskaber, opkvalificering eller deling af forskningsresultater.

3)   Du skal kunne påvise, at du har udvist rettidig omhu.

Følgende skal kunne påvises for at udvise rettidig omhu:

For at overholde ABS-forordningerne skal du som bruger af genetiske ressourcer påvise at have udvist rettidig omhu ved udnyttelse af de genetiske ressourcer. Dette gøres ved at udfylde et elektronisk skema i IT systemet DECLARE.

Du skal oprette en profil for at kunne tilgå skemaet. Opret dig som bruger her: https://webgate.ec.europa.eu/declare/   

Inden du opretter dig kan det være en god idé at læse vejledningen til IT systemet DECLARE: user guide to DECLARE

De oplysninger, der skal udfyldes i det elektroniske skema fremgår af bilag til ABS-gennemførelsesforordningen. 

Når du har indsendt dine oplysninger, vil Miljøstyrelsen gennemgå oplysningerne for at sikre, at alle relevante oplysninger er indtastet. Herefter videresendes deklarationen til det internationale ABS-clearingcenter (ABS-CH) med kopi til EU-Kommissionen.

Her kan du se hvilke oplysninger du skal indtaste 

De oplysninger som alle brugere af genetiske ressourcer i EU skal oplyse fremgår af bilagene til ABS-gennemførelsesforordningen 

  • Forskning: Bruger du genetiske ressourcer, hvortil der er givet forskningsstøtte udfyldes bilag II

  • Virksomheder der udvikler produkter: Bruger du genetiske ressourcer – og er din virksomhed ved trinnet for den endelige udvikling af et produkt udfyldes bilag III 


Du har pligt til at opbevare skemaet 20 år efter afsluttet udnyttelse og til at videreformidle det til efterfølgende brugere.

I tilfælde af utilstrækkelige eller usikkerhed om lovligheden af adgangen og udnyttelsen skal du som bruger indgå en PIC og MAT eller tilsvarende aftale retrospektivt eller ophøre med udnyttelsen.

Du kan mindske risikoen for ikke at overholde ved at erhverve de genetiske ressourcer fra registrerede samlinger eller anvende en anerkendt bedste praksis som angivet i ABS forordningen (se bilag I og bilag IV i gennemførelsesforordningen).

ABS gennemførelsesforordning 2015/1866

Hvordan håndteres fortrolige oplysninger?

Fortrolige oplysninger videregives ikke til andre parter. Det er kun Miljøstyrelsen og brugeren der kan se oplysninger markeret som fortrolige i den online formular. Fortrolige oplysninger videresendes ikke til ABS-clearingcentret. Dog kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde videregive oplysninger, omkring typen af genetisk materiale, til ophavslandet. Dette finder udelukkende sted ved berettiget mistanke og på anmodning fra det pågældende ophavslands myndigheder.

Spørg Miljøstyrelsen hvis du er i tvivl

Har du spørgsmål til ABS-lovgivningen eller hvordan du udfylder det elektroniske indberetningsskema, kan du kontakte Miljøstyrelsen på 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af ABS-forordningerne

I Danmark er Miljøstyrelsen den ansvarlige myndighed for administrationen af ABS-forordningen og skal, i henhold til Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer føre tilsyn med, at ABS-reglerne overholdes i Danmark.

I EU har man besluttet at kravet om rettidig omhu skal være opfyldt:

1)    senest når et forskningsprojekt afsluttes 

2)    senest når et produkt er udviklet 

Mere information om, hvornår de 2 tidspunkter for godtgørelse af rettidig omhu indtræder se EU gennemførelsesforordning artikel 5 og 6.

Vil du vide mere om ABS-lovgivningen kan du orientere dig i den gældende lovgivning her:

Nagoya Protocol ENGELSK
ABS-forordningen 511/2014 DANSK
ABS-forordningen 511/2014 ENGELSK
Gennemførelsesforordning 2015/1866 DANSK
Gennemførelsesforordning 2015/1866 ENGELSK
Bilag til gennemførelsesforordning DANSK 
Bilag til gennemførelsesforordning ENGELSK
Generel vejledning til ABS forordningen
Berigtigelse i vejledningen til ABS forordningen
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer
Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administration af loven

ABS monitoring system

Videoen forklarer ABS systemet, herunder indgåelse af aftaler og følge op efter udnyttelsen af genetiske ressourcer (på engelsk).

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.