EUs 2010 mål

På EU-topmødet i Göteborg i 2001 vedtog EU's stats- og regeringsledere målet om at standse tabet af biodiversitet i 2010.

I 2004 blev mere end 200 repræsentanter fra EU's medlemslande og en række NGO'er enige om ”Malahide-budskabet” med 18 konkrete mål for samarbejdet om at standse tabet af biodiversitet i 2010. Hovedbudskabet var klart: Vi kan ikke nå målet, hvis ikke der bliver en konkret målrettet indsats både inden for naturbevaring og i de vigtige sektorer som landbrug, fiskeri og skovbrug, men også inden for vand, turisme, transport, trafik, energi og miljøforurening.

Handlingsplan med specifikke mål og indsatser

I maj 2006 fremlagde EU-Kommissionen en handlingsplan med specifikke mål og indsatser frem til 2010 og derefter. Her udpeges ti prioriterede målsætninger:

 • At beskytte EU’s vigtigste levesteder og arter.
 • At bevare og retablere biodiversitet og økosystemfunktioner i EU generelt.
 • At bevare og retablere biodiversitet og økosystemfunktioner i EU’s havmiljø generelt.
 • At styrke regional og territorial udviklings forligelighed med biodiversitet i EU.
 • At mindske invasive fremmede arters og genotypers virkning på biodiversiteten i EU væsentligt.
 • At gøre den internationale styring af biodiversitet og økosystemfunktioner væsentlig mere effektiv.
 • At yde væsentlig mere støtte til biodiversitet og økosystemfunktioner inden for rammerne af EU’s eksterne bistand.
 • At mindske den internationale handels virkning på den globale biodiversitet og økosystemfunktioner væsentligt.
 • At støtte biodiversitetens tilpasning til klimaforandringer.
 • At styrke videnbasen for bevarelse og bæredygtig brug af biodiversitet væsentligt, både i EU og globalt.

Vigtige støtteforanstaltninger

Handlingsplanen udpegede også de fire vigtigste understøttende tiltag i forhold til bevarelse af biodiversiteten i EU:

 • Sikring af tilstrækkelige finansielle midler
 • Styrkelse af EU’s beslutningsproces
 • Etablering af partnerskaber og
 • Undervisning, folkeoplysning og deltagelse

Miljøministre bakkede op

EU’s miljøministre udtrykte deres støtte til handlingsplanen på et rådsmøde i december 2006 og vedtog et sæt konklusioner for det videre arbejde. Her opfordres til forstærket integration af biodiversitetshensyn i særligt landbrugs-, skov- og fiskeripolitikken med henblik på at fremme biodiversiteten i beskyttede områder og i det bredere landskabs- og havmiljø. Rådet fremhæver også betydningen af fysisk planlægning i medlemslandene. Endelig bakker Rådet op om, at der skal udarbejdes en EU-strategi for ikke hjemmehørende arter.

Årlige vurderinger af fremskridtene

Kommissionen offentliggjorde hvert år en vurdering af, hvordan det går med at opfylde målsætningerne. Det skete med baggrund i en række biodiversitetsindikatorer. Den samlede konklusion var, at der sker visse fremskridt i forhold til målsætningerne, særligt takket være den fortsatte etablering af Natura 2000-områder. Til gengæld skete der ikke nok i forhold til integration af biodiversitetshensyn i andre sektorpolitikker og i forhold til at styrke den regionale og territoriale udviklings forenelighed med biodiversitet. Samlet set blev konklusionen at 2010-biodiversitetsmålet ikke blev opfyldt.

Links