Hvad betyder biodiversitet for dig?

Spørgsmål 1:
Skal Danmark være et foregangsland på biodiversitetsområdet dvs. være et land, der er kendetegnet ved at gøre en særlig stor indsats sammenlignet med andre europæiske lande, også selv om det vil koste ekstra, - fx 500 kr. årligt i gennemsnit per dansker.

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 2:
Der er langt større biodiversitet i mange tropiske lande med fx regnskov, end der er i Danmark. Samtidig er omkostningerne ved at beskytte områder i troperne ofte mindre, end de er i Danmark. Bør vi derfor nedprioritere beskyttelsen af biodiversitet i Danmark og til gengæld bruge flere penge på beskyttelse i troperne?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 3:
Hvad er vigtigst for dig at prioritere, når man udlægger nye naturområder i Danmark?

1: At sikre drikke- og grundvandsresurser mod forurening
2: At naturen kommer tæt på boligområder af hensyn til friluftsliv og rekreation
3: At biodiversiteten, i form af plante- og dyrearter og deres levesteder, styrkes mest muligt
4:Ved ikke

undefined

Spørgsmål 4:
Hvis det i en konkret situation er nødvendigt at vælge – hvad er så det vigtigste for dig at beskytte: En truet art som du måske aldrig får at se (fx en sjælden sommerfugl eller museart), eller tilstedeværelse af mange forskellige almindelige arter i det område hvor du bor eller færdes (fx almindelige fuglearter)?

1: Truede arter
2: Almindelige arter
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 5:
I forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Svendborg og Odense har man etableret to faunapassager; én over den nye motorvej til gavn for mange forskellige arter og én over den gamle landevej, specielt af hensyn til hasselmus, som er truet i Danmark. Den sidste faunapassage har kostet ca. 5 mio. kr. svarende til 0,4 % af motorvejens samlede anlægsbudget. Synes du, at en sådan meromkostning for at beskytte en enkelt art er rimelig?

1: Ja, og meromkostningen må gerne være større
2: ja, niveauet er rimeligt
3: Nej, det er for dyrt
4: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 6:
Det er ofte dyrt at sikre biodiversiteten og fx etablere nye naturområder. Synes du, det er i orden, hvis staten får dækket nogle af omkostningerne gennem privat sponsorering med synlig reklame eller med brugerbetaling i form af fx adgangsbillet, parkeringsafgifter, ride- eller mountainbikebillet? (Her må du gerne svare på flere af de nedenstående muligheder)

1: Ja, privat sponsering
2: Ja, brugerbetaling
3: Nej
4: Ved ikke

Tallene henviser til antal personer og ikke procent

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)