Det åbne land

Spørgsmål 7:
Synes du, vi skal udvide naturarealet i Danmark på bekostning af landbrugsarealet?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 8:
I Danmark findes en stor andel af vores vilde dyr og planter i små lysåbne naturområder som enge, heder og overdrev. Disse ligger typisk spredt på og mellem dyrkede markflader og gror ofte til og skal plejes for ikke at forsvinde. Skal landmændenes plejeindsats i disse områder øges ved at staten tilbyder yderligere kompensation for at landmændene på frivillig basis plejer disse områder?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 9:
Synes du, at det er rimeligt, at staten eller kommuner mod kompensation gennemtvinger, at private lodsejere skal lade områder med særlig stor biodiversitet stå urørt hen, hvis de ikke allerede er beskyttet, eller det ikke er muligt at enes om en frivillig aftale?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 10:
Når myndighederne vurderer, hvordan og hvor meget et vandløb skal vedligeholdes, skal de både tage hensyn til biodiversiteten og til landmændene, der har en interesse i at afvande deres landbrugsarealer. Hvad synes du, man bør gøre i fremtiden?

1: Man bør vægte hensyn til landbrugets afvanding og biodiversitet lige tungt.
2: Man bør vægte hensynet til landbrugets afvanding tungest.
3: Man bør vægte hensynet til biodiversitet tungest.
4: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 11:
Kvælstof spredes på markerne som gødning og er nødvendigt for afgrødernes vækst. Denne udledning af kvælstof fra landbruget er fortsat en af de største trusler mod biodiversiteten på land og i vores kystnære områder, selvom udledningen er faldet markant gennem de senere år. Hvordan skal hensynet vægtes ved fremtidige bestemmelser om kvælstof, hvis valget står mellem hensynet til landbruget og hensynet til biodiversiteten?

1: Der skal primært tages hensyn til Landbruget
2: Der skal primært tages hensyn til biodiversiteten
3: Hensynet skal vægtes lige.
4: Ved ikke

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)