Naturens dilemmaer

På borgermødet om biodiversitet var naturens dilemmaer sat til diskussion. Deltagerne blev bedt tage stilling til 28 dilemmaer fordelt på fem temaer, og efter oplæg og diskussion blev dilemmaerne sendt til afstemning.

Tema 1: Hvad betyder biodiversitet for dig?

I dette tema skal deltagerne forholde sig til nogle af de økonomiske aspekter ved at prioritere en god biodiversitet.

Det koster penge at sikre dyr og planter, og hvad skal prioriteres? Skal man satse på en god biodiversitet i regnskovene, Danmark eller begge steder? Deltagerne vil blive stillet overfor en række valg om økonomiske prioriteringer.

Se resultatet af afstemningen

Tema 2: Det åbne land

Den største del af det danske landområde er landbrugsjord. På og mellem markernefindes naturområder i form af enge, moser, heder og permanente græsarealer i form afoverdrev. Disse naturtyper ligner hinanden ved oftest at være næringsfattige, lysåbneøkosystemer, som kræver græsning, slåning, brand eller oversvømmelser for ikke at grotil med træer og buske .

Sikringen af en god biologisk mangfoldighed kulminerer ofte med landmændenes ønske om eksempelvis at afvande markerne. I dette tema skal deltagerne blandt andet tage stilling til, om landmændene skal kunne tvinges til at gøre en indsats for biodiversiteten mod en økonomisk kompensation.

Se resultatet af afstemningen

Tema 3: Skoven

Skovene er nogle af de mest artsrige naturtyper i Danmark, men den biologiske mangfoldighed i skovene påvirkes af den måde, vi driver skov på. Hvis man skulle forbedre den biologiske mangfoldighed, skulle der generelt være flere forskellige slags træer og flere gamle træer og mere dødt ved i skovene. Og der skulle også være flere lysninger, vandløb, søer og sumpe.

Det er et politisk ønske, at der skal være mere skov i Danmark. Men hvilke dyr skal bo i den, og skal skovdriften være mindre intensiv end i dag? Det er nogle af de ting, dette tema handler om.

Se resultatet af afstemningen

Tema 4: Hav og fjorde

Havet omkring Danmark bliver brugt til fiskeri, til fragt og udvinding af olie og gas, ogder bygges broer og vindmøller. Samtidig påvirkes naturen især i fjorde og andre lavvanded e områder af næringsstoffer. Alt dette påvirker den biologiske mangfoldighed.Det er en særlig bekostelig affære at lave naturgenopretning til havs. Deltagerne får i dette tema to spørgsmål om, hvordan danske farvande skal beskyttes.

Se resultatet af afstemningen

Tema 5: Bynær natur

Den bynære natur kan medvirke til at øge den samlede biologiske mangfoldighed. Grønneområder tæt på og i byerne kan gøres mere “vilde” af hensyn til både biodiversitet ogderes rekreative værdi. Man kan undlade at bruge sprøjtemidler mod ukrudtet og ladevære med at gøde parker og haver.Om det er en god ide, skal deltagerne tage stilling til i dette tema.

Se resultatet af afstemningen

Film om hav og fjorde

Film om skoven

Film om det åbne land

Film om Danmarks Biodiversitet