Danmarks biodiversitetsstrategi 2014-2020 (Naturplan Danmark)

Hvorfor en national biodiversitetsstrategi?

Danmark er som part til biodiversitetskonventionen forpligtet til have en national biodiversitetsstrategi. Det følger af konventionens artikel 6.

Danmark har endvidere tilsluttet sig FN´s og EU’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer inden 2020. Danmark arbejder med Aichi-målene gennem EU’s biodiversitetsstrategi.

Ifølge Aichi-mål 17 skal parterne til biodiversitetskonventionen inden 2015 have udarbejdet, vedtaget og begyndt at implementere den nationale biodiversitetsstrategi.

Rammerne for den danske indsats

Grundlaget for den danske indsats på naturområdet og i f.t. at nå 2020-biodiversitetsmålene findes i den eksisterende lovgivning – som i vidt omfang bygger på EU-lovgivning. Indsatsen for naturen i Natura 2000-områderne er rygraden i den nationale naturindsats. Derudover bidrager en række love på naturområdet og administrationen heraf til Danmarks biodiversitetsindsats. Det drejer sig særligt om naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandløbsloven, husdyrbrugloven, skovloven, planloven og lov om nationalparker.

Kommunerne spiller en central rolle i forhold til arbejdet med at nå 2020-biodiversitetsmålet i kraft af deres ansvar for naturbeskyttelse og naturpleje og opgaven med at planlægge for det åbne land.

Den danske naturindsats understøttes og finansieres i vidt omfang af EU’s landdistriktsprogrammidler. Det gælder f.eks. finansiering af naturpleje af Natura 2000-områder samt sikring af skovnatur.

Overvågning og evaluering

Danmark indrapporterer løbende status for sit arbejde med målsætningerne til såvel EU som til biodiversitetskonventionens sekretariat under FN. Senest har Danmark i april 2014 indsendt den såkaldte 5. landerapport, som giver et overblik over biodiversitetstilstanden i Danmark, til biodiversitetskonventionens sekretariat. Endvidere giver natur- og miljøtilstandsrapporten fra 2014 et samlet billede af naturens og miljøets tilstand og udvikling.

EU-Kommissionen foretog i 2015 en midtvejsevaluering af, hvor langt EU er kommet i forhold til at opfylde målene i EU’s biodiversitetsstrategi. I 2020 vil det i både EU- og FN-regi blive vurderet, i hvilket omfang målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2020 er nået.

Danmark vil frem mod 2020 i en række sammenhænge både nationalt, på EU-plan og globalt bidrage til en evaluering af status for naturtilstanden i Danmark og dermed for status i f.t. at nå målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2020.

Danmarks nationale biodiversitetsstrategi

Den tidligere regering har (i 2014) indsendt Naturplan Danmark ( direkte link til selve rapporten som PDF ) til EU og FN’s biodiversitets sekretariat som Danmarks nationale biodiversitetsstrategi i henhold til biodiversitetskonventionen.

Regeringen har i forlængelse af aftale om naturpakken maj 2016 ( direkte link til siden med præsentation af naturpakken ) foretaget et serviceeftersyn af Naturplan Danmark. Regeringen vil med udgangspunkt i Naturpakkens indsatser og eksisterende indsatser på naturområdet, herunder Natura 2000 planlægningen, udarbejde en revideret national biodiversitetsstrategi i 2016.


Oversigt over kilder, som måler status for naturtilstanden

 2015: ”Natur og Miljø 2014” (Natur- og miljøtilstandsrapporten)

 2015: EU-Kommissionens midtvejsevaluering af status for EU’s opfyldelse af EU’s biodiversitetsstrategi

 2016: Rapportering af vandområdeplaner efter vandrammedirektivet

 2018: 6. landerapport (afrapportering til biodiversitetskonventionens sekretariat)

 2019: Natur- og Miljøtilstandsrapporten

 2020: Rapportering om arter og naturtyper efter naturdirektiverne

 2020: EU-Kommissionens evaluering af gennemførelsen af EU’s biodiversitetsstrategi

 2020: FN’s evaluering af den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, herunder de 20 Aichi-mål

Derudover gennemføres løbende overvågning af natur og vand (NOVANA).

Links