Hvor er biodiversiteten?

Vi må vide, hvor biodiversiteten findes for at kunne bevare og pleje den. Derfor har Miljøstyrelsen fået lavet et biodiversitetskort.

Kortet viser, hvor der er observeret truede arter - rødlistede arter - og, hvor der er en høj sandsynlighed for, at de kan leve. Det opdateres løbende med nye registreringer. Derfor vil der være truede dyr og planter, der findes i naturen, som endnu ikke er vist på kortet.

Det består af en række lag med forskellige informationer om biodiversiteten i Danmark. Nedenfor ser du et af lagene.

Fakta: Rødlistede arter

De rødlistede dyr og planter er sjældne og i risiko for helt at forsvinde fra den danske natur. Derfor bruges de til at kortlægge biodiversitet.

Læs mere om rødlisten

Biodiversitetskortet artsscore for rødlistede arter

Du skal zoome ind for at kunne se alle områderne.

Gå til alle lag på biodiversitetskortet

Kortet viser biodiversitetskortet artsscore fra blå områder med værdien 1 til røde områder med værdien 9.


Artsscoren er beregnet udfra de rødlistede arter som er registreret i området. Der er tale om en vægtet sum, idet sikre forekomster tæller mere end usikre forekomster, og meget truede arter tæller mere end mindre truede arter. Således tæller en art et point mere for hvert trin op af rødlistens truethedsskala (1 point for næsten truet, 2 point for sårbar, 3 point for moderat truet osv.).

Det viser biodiversitetskortet

Helt præcist viser kortet 1) stedfæstede artsobservationer (på arter der ikke flytter sig, f.eks. svampe og planter), 2) arternes afgrænsede levesteder (velafgrænsede områder, hvor der f.eks. er observeret sommerfugle) og 3) afgrænsede leveområder (større udbredelsesområder, hvor der er observeret dyr der flytter sig over større områder, som f.eks. fugle).

Du kan tænde og slukke for de forskellige lag for at se forskellige informationer om biodiversiteten i Danmark. F.eks. viser et kortlag de områder i Danmark, hvor den nationale og regionale indsats for bevarelse af biodiversiteten vurderes vigtig - som kvadrater på 10 x 10 km på kortet.

Bemærk, at det kun for nogle kortlag giver mening at have flere tændt på samme tid. For andre skal du slukke det ene, før du tænder et andet.

Læs om alle mulighederne i biodiversitetskortet:

Vejledning til brug af biodiversitetskortet

Hvilke data ligger bag biodiversitetskortet?

Biodiversitetskortet er bygget op omkring forskellige typer data:

  • data om udbredelsen og forekomsten af arter i 10 x10 km felter, herunder 1817 dyre-, plante- og svampearters udbredelse i Danmark heraf 537 forskellige rødlistede arter,
  • data, der beskriver en andel af rødlistede arters naturligt afgrænsede levesteder og leveområder,
  • og data om natur- og landskabelige indikatorer, angivet som "proxydata", der sandsynliggør forekomsten af rødlistede arter på en given lokalitet.

På kortet ses data for kendte forekomster af rødlistede arter, angivet ved en ”arts-score”, der tilsammen med natur- og landskabs tilstandsindikatorer, angivet med "proxy-score", resulterer i en samlet ”bioscore” (skala fra 0-20). En høj bioscore betyder, at området har en høj biodiversitet.

Hvem er biodiversitetskortet tiltænkt?

Kortet er lavet som et værktøj, der kan bruges i forbindelse med naturbeskyttelse og naturforvaltning og i planlægningen og prioriteringen af bevarelse af biodiversiteten i Danmark.

Kortet kan også bruges af privatpersoner som et opslagsværk, hvor du kan se nogle af de rødlistede arter, der lever i nærheden af hvor du bor. Kortet viser dog ikke alle de arter der findes i lokalområderne, da der vil være arter som endnu ikke er registreret og derfor ikke fremgår på kortet.  

Læs mere i rapporten:

Rapport fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima - KU og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet