Særligt for borgere

 Her finder du tips til, hvad du kan gøre for biodiversiteten, der hvor du bor.

Der er mange muligheder for at gøre noget for de vilde planter og dyr, også selvom du ikke ejer skov og mark. Din altankasse, villahave eller sommerhushave kan også bidrage til biodiversiteten.

Mange plante- og dyrearter kunne bruge din hjælp

Mange planter og dyr er i tilbagegang, men måske kan du bidraget til at hjælpe nogen af dem.

En af de vigtigste årsager til tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, eller biodiversiteten som det også kaldes, er manglen på egnede levesteder. Et af de steder hvor vi kan give biodiversiteten en hjælpende hånd er i byerne. Byerne udgør ca. 25% af landets areal og her findes rige muligheder for at lave egnede levesteder for plante- og dyrearter.

Rigtig mange mennesker, der har en have eller en altan, kan hjælpe dyr og planter med at skabe egnede levesteder, enten ved en beskeden indsats og nogle gange ved slet ikke at gøre noget.

Hvorfor skal jeg gøre plads til biodiversiteten i min have eller altankasse?

Planter og dyr er gensidigt afhængige af hinanden og derfor vil skabelsen af levesteder for en art ofte være til gavn for flere andre arter.

Får du f.eks. flere insekter i haven, vil blomster blive bestøvet og pindsvin, fugle og flagermus få noget at leve af.

Der er mange muligheder for at gøre noget for de vilde planter og dyr, også selvom du ikke ejer skov og mark. Altankassen, villahaven eller sommerhushaven kan også bidrage til biodiversiteten Det kan f.eks. være, at du planter eller sår blomstrende planter i altankassen, overlader et hjørne af haven ”til sig selv”, du lader store grene og stammer ligge i haven, graver en lille havedam eller lægger en lille, uforstyrret stenbunke. Disse tiltag kan blive gode levesteder, og du vil kunne observere, hvordan forskellige arter vil bruge områderne. 

Hvad kan du selv gøre?

Hvad og hvor meget du vil gøre, er op til dig, det vigtigste er dog at du gør noget. 

Plant blomstrende buske og stauder og så sommerblomster. Vær opmærksom på, at der er blomster i haven hele sommerhalvåret.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Bier, sommerfugle og svirrefluer der samler føde i blomster. Føden kan enten være pollen eller nektar.

Sommerfuglelarver kan æde af planternes blade. De enkelte sommerfuglearter har bestemte værtsplanter, hvor larvene spiser bladene.

Læg større grene og stammer på jorden. Hvis du lægger grene og stammer både i skygge eller på et solbeskinnet sted, skaber du levesteder for flere forskellige arter af biller og svampe.

Hvilke arter har glæde at tiltaget?

Nogle billers larver lever lige under barken og i selve vedet(træet). Der findes også mange svampe, der lever af dødt ved. Ligger det døde ved i skygge, vil det være mere fugtigt end hvis det ligger et solbeskinnet sted og dermed vil det give forskellige livsbetingelser til de insekter der lever af træet. 

Læg en lille bunke jord, grus eller sand på et solbeskinnet sted. Temperaturen i og på bunken vil være lidt højere end den omgivende jord.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Jordboende bier graver gerne reder i varm jord. Krybdyr som f.eks. firben vil også kunne udnytte den varme jord til at øge kropstemperaturen. 

Større sten eller mindre bunker af sten kan placeres på et solrigt sted i haven. 

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Firben og insekter kan hæve kropstemperaturen ved at sidde på de solvarme sten. En stenbunke kan give skjul til mindre dyr.

En bunke kviste og grene i en bunke vil skabe en labyrint, hvor fugle kan yngle og andre dyr gemme sig. Hvis du ønsker at fjerne en bunke med grene og kviste, skal det helst gøres i august-september, hvor der ikke er ynglende fugle.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være f.eks. pindsvin der sover i bunken.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Pindsvin vil kunne finde skjul og beskyttelse i en grenbunke og sove der om dagen. Fugle kan bygge rede i bunker med grene og kviste. Insekter og svampe kan leve af det døde ved i de lidt større grene.

En gravet dam på få kvadratmeter kan være levested for flere insektarter og ynglested for padder. Hvis du ikke graver dammen for dyb, kan den udtørre i løbet af sommeren, hvilket vil være en fordel for padder, der yngler i dammen. Hvis dammen har solindstråling fra syd, opvarmes vandet hurtigere om foråret.  

Hvis du ikke har mulighed for at grave en havedam, kan du i stedet grave en murbalje ned og således også tiltrække både insekter og padder. 

I de tørre sommermåneder kan der også stilles vand frem til fugle, pindsvin, insekter og andre dyr når de sædvanlige vandpytter og vandhuller tørrer ud.  

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Alle padder (frøer, tudser og salamandre) vil kunne blive tiltrukket af og yngle i en havedam. Det forudsætter dog, at der ikke er fisk i dammen, da fisk vil spise æg og yngel.

En havedam vil desuden kunne være ynglested for guld- og sølvsmede og vårfluer.

Man kan stille en urtepotte med vandplanter i bunden af dammen og dermed få en kontrolleret plantevækst i dammen.

Redekasser til forskellige fuglearter kan købes mange steder, eller du kan selv bygge dem. Redekasser kan ophænges på mure, plankeværker, pæle og i træer. Vær opmærksom på, at forskellige fuglearter har forskellige krav til redekassens størrelse og placering.  

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Flere fuglearter bruger gerne redekasser. Det gælder f.eks. almindelige arter som musvit, blåmejse, skovspurv og stær. Men også arter som mursejler, tårnfalk og natugle yngler i redekasser.

Du vil også kunne være så heldig, at humlebier etablerer en koloni i en redekasse der egentlig er beregnet til fugle. Hvepse kan også etablere et bo i en redekasse.

Bor du i et af de få steder i landet, hvor der er hasselmus, kan du også opsætte en redekasser til den lille syvsover. Dette kan være med til at hjælpe denne sjældne syvsover med at finde egnede leve- og ynglesteder.

Et insekthotel giver yngle- og overvintringsmulighed for forskellige insekter.  Man kan købe et insekthotel eller man kan bygge et selv.  ”Hotellet” placeres tørt og solrigt og giver ”hotelejeren” god mulighed for at iagttage de insekter der benytter hotellet.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Insekthoteller kan være lavet med huller som giver overvintringssted for f.eks. mariehøns, eller de kan være udformet så sommerfugle som f.eks. nældens takvinge kan overvintre her.

Enlige bier, guldøje og ørentvist er ligeledes eksempler på arter, der kan udnytte insekthoteller.

Gamle træer kan have huller i stammen og store grene kan tjene som ynglested for hulrugende fugle og flagermus.  

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Flagermus kan finde sovesteder under løs bark og i små huller i store træer. 

Mejser, spætter og spætmejse er blandt de fugle, der yngler i huller i gamle træer. Spætter kan selv hakke redehuller i træet, mens andre arter enten kan udnytte eksisterende huller eller ophængte redekasser.

3 generelle råd til at øge biodiversitet i have eller på altan

Hvis du har en have, kan du hjælpe mange insekter ved at så eller plante blomstrende planter som insekterne kan finde føde i hele sommerhalvåret. I planteskolen kan du se, hvornår de enkelte planter blomstrer og dermed sikre, at der ikke er perioder uden blomster i haven, til gavn for insekterne og til glæde for dig.

Betydningen af at der er blomster hele sommeren ses f.eks. af, hvis en humlebi ikke finder føde i en time, dør den af sult. Om du har de blomstrende planter på en altan, en krukke på terrassen eller i et bed i haven er ikke afgørende for insekterne.

Døde træer og grene

Døde grene og stammer er føde for mange biller. Beskærer eller fælder man træer kan man hjælpe disse biller ved at lade større grene og stammer ligge på jorden, f.eks. langs hækken eller et andet sted hvor de kan ligge uden at genere nogen. Efter kort tid vil der være billelarver der lever under barken og andre billelarver der laver gange ind i træet. Larverne der lever under barken, laver karakteristiske gange som man kan se når barken falder af.

Ud fra gangenes mønster kan man finde ud af hvilke billelarver der har været i træet. Efter et års tid vil man se runde eller ovale huller i træstammerne.  Det er huller som de larver der har levet inde i det døde træ, har lavet når de forlod træet. Hullernes størrelse og form fortæller hvilke billelarver der har boet i det døde træ.

Hvad får du ud af biodiversitetstiltagene?

Insekterne spiller en stor rolle i naturen. De sikrer bestøvning af en lang række planter, herunder frugttræer frugtbuske, og så er insekterne også fødegrundlag for andre dyr som f.eks. fugle og flagermus. Insekterne er således en vigtig del af biodiversiteten.

Hvis du ikke bearbejder jorden og ikke luger eller beskærer og måske lader en bunke grene og kviste ligge, kan du få et vildt hjørne af haven, som kan være et godt levested for svampe, planter og dyr der ikke er at finde i den trimmede del af haven.

Brændenælde og sommerfugle

En plante som stor nælde (eller bare brændenælde) er uønsket i de fleste haver, vil måske kunne finde plads i et vildt hjørne. Stor nælde er værtsplante for fire arter af sommerfugle, nemlig nældens takvinge, admiral, nældesommerfugl og dagpåfugleøje. Så lidt flere nælder i haver ville betyde flere levesteder for sommerfuglenes larve

Af hensyn til beskyttelsen af plante- og dyrearter, bør du ikke bruge gift hverken mod uønskede planter eller mod uønskede dyr i sin have. Hvis du alligevel mener, at der er brug for gift bør brugen målrettes den plante eller det dyr der skal fjernes. Hvis der er uønskede planter på f.eks. havegangen, så sprøjt kun de planter der ønskes fjernet og ikke på hele havegangen.

Husk også at hvis man bruges gift mod f.eks. bladlus, vil også larverne af den lille havesvirreflue og den syvplettede mariehøne der er bladlusenes fjender også risikere at blive dræbt.

Videoer om biodiversitet