Klimatilpasninger

Allerede i dag ser vi, hvordan den vilde danske natur påvirkes af ændringerne i klimaet, og den tendens forventes at fortsætte.

Tre overordnede klimaeffekter

Økosystemer, naturtyper og arter påvirkes forskelligt af klimaforandringerne, men overordnet kan man skelne mellem tre typer klimaeffekter:

Øget biologisk produktion som følge af temperaturstigningen og en længere vækstsæson.Øget næringsstofbelastning og dermed øget tilgroning og øget iltsvind i farvandene, som følge af øget nedbør og ændret nedbørsmønster.Øget erosion og oversvømmelse af lavvandede kyster, strandenge og ådale som følge af vandstandsstigninger, øget nedbør og ændret nedbørsmønster.Udfordring for biodiversiteten
Klimaforandringer kan betyde, at en række naturtyper og arter svækkes, forsvinder eller uddør, fordi de ikke har mulighed for at sprede sig til andre områder eller tid til at tilpasse sig. Økosystemerne vil blive mindre robuste og dermed mere sårbare overfor for eksempel invasive arter, sygdomme og ændret konkurrence mellem arterne.

Naturforvaltning og planlægning vigtige redskaber

Naturen har et stort potentiale for at tilpasse sig - forudsat at der er nok tid, plads og mangfoldighed. Gennem tiden har naturen enten tilpasset sig de ændrede livsvilkår, eller den er gået under. Rammerne for naturens tilpasning kan forbedres ved en planlagt indsats, for eksempel i naturforvaltningen, i den fysiske planlægning eller indsatsen i sektorer, der påvirker naturen.

Strategi for tilpasning til klimaændringer

I marts 2008 offentliggjorde regeringen en strategi for klimatilpasning. Strategien er et udspil til, hvordan vi begynder at planlægge, så de beslutninger vi tager i dag, også er fornuftige om 50 og 100 år. De tre hovedpunkter er:

En målrettet informationsindsats, herunder etablering af en klimatilpasningsportal drevet af et videncenter.En forskningsstrategi, der skal sikre, at den danske klimaforskning i større omfang fokuserer på tilpasningsspørgsmålet.Etablering af et tværgående Koordinationsforum for Klimatilpasning, der skal sikre en koordineret indsats mellem de offentlige myndigheder.Indsatser på naturområdet
En række indsatser på naturforvaltningsområdet med stor betydning for klimatilpasningen er allerede sat i gang. Det gælder særligt:

Omlægning af udvalgte ådale til naturlige vådområder med ekstensiv drift.Bedre sammenhæng mellem naturområder ved målretning af virkemidler på en række områder, for eksempel fredning, Natura 2000 planlægningen og vandplanlægningen, naturgenopretning, støtteordninger med henblik på realiseringen af bedre sammenhæng i naturen.Den handlingsplan for invasive arter, der snarest vil blive offentliggjort af Miljøministeriet.

Links

Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Nordisk naturforvaltning i et ændret klima

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies