Arktis

I Arktis er klimaforandringerne særligt synlige, fordi opvarmningen sker hurtigere i Arktis end noget andet sted på kloden. Disse klimaforandringer kan vise sig at skabe et øget pres på natur og miljø i de arktiske egne.

Den arktiske natur er unik, men også sårbar, da økosystemerne er tilpasset de lave temperaturer. Den globale opvarmning og den smeltende is betyder store isfrie havområder i sommerperioderne. Det har konsekvenser for udbredelse og levevilkår for de arter, der er tilknyttet havisen. Samtidig vil de lange perioder med åbent vand medføre øget skibstrafik i områder, der tidligere ikke har kunnet besejles, ligesom øget råstofudnyttelse, fiskeri og turisme indebærer risiko for forurening og uheld. Det er desuden forandringer med potentielt globale konsekvenser i form af havspejlsstigninger over hele kloden.

Klimaforandringerne kan også have konsekvenser for biodiversiteten på landjorden. Eksempelvis ved en øget færdsel med tilhørende forstyrrelser og slid, fragmentering af habitater, samt stigende brug af arealer i det åbne land til erhvervsmæssige og rekreative formål.

Danmark er i kraft af Rigsfællesskabet med Grønland en arktisk nation. I Rigsfællesskabet arbejdes med håndteringen af disse nye udfordringer, som samtidigt kan give nye muligheder for en økonomisk udvikling til gavn for områdets befolkninger. Det er dog væsentligt at sikre sig at dette forgår på en bæredygtig måde.

Relevante links om Arktis

Strategi for Arktis
Arktisk Råd
Miljøovervågning i Arktis: the Arctic Monitoring and Assessment Programme
Miljøstøtte til Arktis (DANCEA)
Nordisk strategi for klima og miljøstyrelsen i Arktis
Fakta-ark om isbjørnen
CAFF - Arktisk Råds arbejdsgruppe om overvågning og beskyttelse af arktisk fauna og flora: 
CBMP - Circumpolar biodiversitetsmoniteringsprogram 
AMAP - SWIPA Snow, Water, Ice, Permafrost in the Arctic (incl. flere små oplysende film om arktis, klimaforandringer, havspejlsstigninger)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies