Økosystemer og naturtyper

Et økosystem omfatter samspillet mellem de levende organismer og deres fysiske omgivelser.

Økosystemer kan afgrænses på mange niveauer. Jorden kan betragtes som ét stort økosystem. En naturtype som skov kan også ses som et økosystem, der kan rumme andre eller dele af andre økosystemer.

Dynamiske vekselvirkninger i økosystemer

Inden for et økosystem er alle levende organismer på forskellige måder påvirkede og afhængige af andre organismer og af omgivelsernes klima og jordbund.

Der foregår dynamiske vekselvirkninger mellem de levende (biotiske) og de ikke-levende (abiotiske) elementer i økosystemer. Økosystemer udgør funktionsmæssige enheder, hvor biologiske, fysiske og kemiske processer som vandets, iltens og næringsstoffernes kredsløb, jordbundsdannelse og regulering af mikro- og lokalklima er eksempler på disse vekselvirkninger.

Danske naturtyper og beskyttelsen af disse

De vigtigste midler til at beskytte naturen med er område- og artsbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning, planlægning, overvågning, fredning, beskyttelseslinjer, aftaler, tilskud og oplysning. Naturbeskyttelsen skal ske med udgangspunkt i de EU-direktiver og internationale aftaler, som Danmark er forpligtet af. I relation til EU's habitatdirektiv har Danmark udpeget i alt 60 naturtyper. Disse kan opdeles i typerne: Hav, klint og stenstrand, strandenge og strandsumpe, klit, sø, vandløb, hede, overdrev, ferskeng, mose og kær, klipper samt skov.

De naturtyper, der er særlig grund til at bevare, er dem, der:

  • er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde.
  • har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra naturens hånd er begrænsede.
  • er karakteristiske for forskellige områder af Europa.

Over halvdelen af naturtyperne på habitatdirektivet har behov for en særlig indsats, hvis de skal opnå en gunstig bevaringsstatus, hvor de har det godt og er i fremgang.

Økosystemerne som leverandør af ydelser

Velfungerende og intakte økosystemer er vigtige i sig selv, men udgør også grundlaget for rent vand, ilt, bestøvning, mad, medicin. Vores liv er afhængig af de naturlige økosystemer, man taler om at vi mennesker er afhængige af de såkaldte ”økosystem ydelser”.

Klimaforandringer

Klimaforandringer kan betyde, at en række naturtyper og arter svækkes, forsvinder eller uddør, fordi de ikke har mulighed for at sprede sig til andre områder eller tid til at tilpasse sig. Økosystemerne vil blive mindre robuste og dermed mere sårbare overfor for eksempel invasive arter, sygdomme og ændret konkurrence mellem arterne.

Links

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies