Beskyttede genressourcer

Den genetiske variation er en forudsætning for, at arterne kan tilpasse sig i takt med ændringer i deres levevilkår. Jo større mangfoldigheden er, desto større er muligheden for, at der findes arveanlæg, som kan sikre artens fortsatte beståen og udvikling. Generne er også en vigtig ressource for forædling af husdyr og dyrkede planter, samt som kilde til biologisk produktion.

I Biodiversitetskonventionen er beskyttelse af genressourcer et centralt emne. Begrebet genetiske ressourcer omfatter både den samlede genpulje, som en population af individer tilsammen har, og den genmasse som det enkelte individ har. Bevaringen af genressourcerne gælder både husdyr og vilde dyr samt dyrkede og vilde planter. I Danmark har arbejdet med bevaring af genressourcer især været koncentreret om gamle husdyrracer, afgrøder samt dyrkede træer og buske. Globalt er Danmark med til at sikre adgang til og udbyttedeling af genetiske ressourcer.

Genressourceforpligtelserne omfatter bl.a.

 • bevaring af genetiske ressourcer under hensyntagen til artens mulighed for at tilpasse sig ændringer i fremtiden (evolution) samt behovet for genressourcer til forædling eller biologisk produktion (husdyr, afgrøder, træer, medicin, fødevarer etc.)
 • adgang til og udbyttedeling af genetiske ressourcer
 • biosikkerhed i forbindelse med genetisk modificerede arter

Bevaringen af genressourcer kan fx ske som:

 • in-situ bevaring (på levestedet, som for eksempel i Natura2000 områder)
 • aktiv brug (husdyr i landskabspleje, træer og buske i skov- og landskabsplantning, ældre danske typer grønsager og prydblomster)
 • ex-situ bevaring (levende samlinger som arboreter, pometer, zoos, botaniske haver, rosensamlinger etc.)
 • langtidsopbevaring af gen-materiale (sæd- og frøbanker).

Hensynet til genressourcerne varetages i Danmark bl.a. af Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Der er udarbejdet delstrategier for husdyr, afgrøder samt træer og buske. For at sikre mod indblanding i eller fortrængning af vilde planters arvemasse bruger man forsigtighedsprincippet ved tilladelser til udsætning af genmodificerede planter og dyr.
I EU findes desuden et program for bevaring, beskrivelse, indsamling og brug af genetiske ressourcer i landbruget. Genressourcen hos en lang række almindeligt forekomne og sjældne vilde plante- og dyrearter er tillige bevaret gennem den generelle beskyttelse af forskellige naturtyper og Natura2000 arealer. Mange private organisationer eller enkeltpersoner er ligeledes aktive for at beskytte  racer og varieteter af husdyr, dyrkede planter og fisk, der repræsenterer arternes genetisk bredde.

Genressourcer hos husdyr og afgrøder

Danmark har ratificeret FAO´s internationale traktat om jordbrugets plantegenetiske ressourcer og har tiltrådt FAO’s Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken deklarationen. Den danske strategi for bevarelsen af de plante- og husdyrgenetiske ressourcer er beskrevet i:

 • Fødevareministeriets handlingsplan 2011-13 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer.
 • Genressourceudvalgsstrategi 2009-2012 for bevaringsarbejdet med genetiske ressourcer hos danske husdyr.
 • Fødevareministeriets biavlsstrategi 2009 – 2013.
 • Fødevareministeriets indsats for Læsøbien.

Fødevareministeriet har nedsat Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr (GRU). GRU har et bredt ansvar, herunder også for gamle husdyrracer, der blandt andet varetages gennem koordinering, udarbejdelse af avlsplaner og tilskud. GRU har kontakterne til de videnskabelige institutioner og gennem avlerforeningerne til mange af de husdyravlere, der har gamle husdyr. Naturstyrelsen er medlem af udvalget. I GRUs Arbejdsplan 2009 redegøres for hvorledes arbejdet tilrettelægges. Der findes en lang række forskellige muligheder for at få tilskud til bevaring af gamle husdyr, som omtales i Arbejdsplanen.

Læs faktaark om Nordens unikke husdyrracer og plantesorter
Se mere om EU programmet for bevaring, beskrivelse, indsamling og brug af genetiske ressourcer i landbruget
Fødevareministeriets Genressourceudvalg (GRU) og deres arbejdsplan 2009
Center for Biodiversitet (interesseorganisation)
Foreningen Gamle Husdyrracer (interesseorganisation)

Genressourcer hos træer og buske

Miljøministeriet udarbejdede i 1994 Strategi for bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark. Strategien er implementeret på Naturstyrelsens arealer gennem et genbevaringsprogram, der skal sikre bevaring og anvendelse af de genetiske ressourcer.

Genressourcer hos vilde planter og dyr

De vilde dyrs og planters genressourcer eller arvemasse bestemmer sammen med deres omgivelser og de miljøfaktorer de udsættes for, hvordan arterne kan leve nu og i fremtiden. Når arter går tilbage i antal, vil deres totale arvelige variation blive mindre. Arter med et fåtal af individer, der lever i isolerede bestande, er særligt udsatte for tab af arvelig variation af tilfældige årsager. Indavl kan medføre tab af genetisk variation og kan i sidste ende medføre uddøen. Vi reducerer derfor ikke alene den biologiske mangfoldighed ved udryddelse af arter, men også når vi formindsker arters bestandsstørrelser og udbredelsesområder, således at der går arvelig variation tabt. Det er derfor vigtigt at sikre genressourcerne, så de ikke forsvinder. Genpuljen ændres over tid naturligt ved mutationer i enkelt individer, hvis dele af en arts population dør ud, mens andre med lidt andre og måske mere velegnede egenskaber overlever eller når der sker indkrydsning fra nærbeslægtede vilde arter eller ved indkrydsning fra husdyr eller kulturplanter.

Hensynet til genressourcer for udvalgte vilde arter, udgør en del af Natura2000 hensigterne. Fuglebeskyttelses - og Habitatdirektivet (Natura2000).

Ved genmodificering overføres genetiske egenskaber kunstigt mellem arter, der ofte ikke ville krydses naturligt. Der er strenge regler for om og hvordan man må udsætte genmodificerede arter, blandt andet for at de nye egenskaber ikke skal kunne overføres til vilde arter.

Læs mere om genteknologi på Miljøstyrelsens hjemmeside om genteknologi.

Generelle links og yderligere information

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies