Arter

Forenklet sagt kan arter betegnes som en gruppe af individer, der kan forplante sig og give et formeringsdygtigt afkom.

Videnskaben har navngivet og klassificeret omkring 1,6 millioner forskellige arter på Jorden, men det reelle antal arter formodes at være mange gange større. Det skønnes, at der lever cirka 30.000 forskellige plante- og dyrearter i Danmark.

Tilpasning og ændring i samspil med økosystemer

Arterne tilpasser og ændrer sig i et konstant samspil med de økosystemer, som de er en del af. Nogle arter findes over store dele af kloden, mens andre er så specialiserede, at de kun kan leve i begrænsede områder, hvor der råder helt særlige betingelser.

Den enkelte arts udbredelse afhænger desuden af dens evne til at sprede sig samt dens muligheder for forplantning. Mange arter er i dag blevet spredt ud over deres oprindelige udbredelsesområder, det er blandt andet sket ved menneskets hjælp. Derfor er bevarelse af biodiversitet ikke kun et spørgsmål om at skabe gode betingelser for flest mulige naturtyper og arter. Det er også et spørgsmål om hvilke naturtyper og arter, vi skal bevare.

Samlet tilbagegang i arter

I løbet af Jordens historie er der hele tiden opstået nye arter - blandt andet som følge af tilpasning til ændrede levevilkår under de geologiske og klimatiske omskiftelser, som planeten har gennemgået. Nogle arter har ikke kunnet tilpasse sig eller har ikke kunnet klare sig i konkurrencen med nye arter og er derfor uddøet. 

Den stadigt mere omfattende menneskelige påvirkning og udnyttelse af økosystemerne har medført, at arter uddør i et omfang, der langt overstiger udviklingen af nye. Næsten halvdelen af de danske arter på habitatdirektivet har behov for en særlig indsats, hvis de skal opnå en gunstig bevaringsstatus, hvor arten har det godt og er i fremgang.

Beskyttelsen af arter

I disse år sker en genindvandring af nogle arter i Danmark. Odderen breder sig igen, gråsæl er genindvandret, havørn og trane sætter igen deres præg på det danske landskab. Det vidner om, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen og genskabe de værdier, vi har besluttet os for at bevare.

Beskyttelse af arter kan ske som et fuldstændigt forbud mod at slå arten ihjel eller ved, at der indføres begrænset jagt- og fisketid på arten. Mange af Danmarks dyre- og plantearter er desuden indirekte beskyttet fordi deres levesteder er beskyttede. Beskyttelsen af arter sker således både gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser. En lang række arter har desuden opnået beskyttelse gennem EU direktiver eller internationale konventioner.

Links

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies