Stellas mosskorpion

Anthrenochernes stellae

Udbredelse

I Danmark kendes stellas mosskorpion primært fra Sjælland. I Sverige er arten også sjælden, men kendes fra naturskove og skovlignende parker med gamle træer.

Trusler og bevaring

Bevaring af hule træer og døde træer i nærheden af lokalitete, hvor arten findes, vil sikre egnede levesteder for stellas mosskorpion. Egnede værtstræer inden for en radius af 500 m fra et levested vil forbedre mosskorpionens spredningsmuligheder.

Ved at bevare et stort antal gamle træer, der alle har mulighed for at rumme en bestand, kan man medvirke til, at arten kan opretholde en levedygtig bestand.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II

Vidste du...?

At mosskorpionerne er nært beslægtet med edderkopper, mider og skorpioner.