Vandflagermus

Myotis daubentoni 

Udbredelse

Vandflagermus er vidt udbredt og almindeligt forekommende i Danmark.

Udseende

Vingefanget hos vandflagermus er omkring 25 cm. Et voksent individ vejer ca. 10 gram, og måler fra snudespids til halespids 8-9 cm.

Den tætte pels er gråbrun på oversiden af dyret, mens den er gråhvid på undersiden.

Både flyvehuden og de forholdsvis korte ører er gråbrune, og snuden er rødbrun.

Føde

Vandflagermus lever af små insekter som stankelben, myg og natsværmere.

Levevis

Vinterkvartererne er især kalkgruber, klippespalter og kældre. Under vintersøvnen som varer fra oktober til april, hænger de ofte alene, men det er ikke usædvanligt at de hænger flere individer tæt sammen. Med nogle ugers mellemrum vågner flagermusene kortvarigt, men de forlader sjældent overvintringsstedet under denne opvågen.

Sommerkvartererne er som regel hule træer i skove og parker, men kan også være under en gammel stenbro og i enkelte tilfælde i en bygning.

Vandflagermusen jager det meste af tiden insekterne over vandoverfladen på søer og vandløb, men den kan også ses jagende mellem træer, langs skovkanter og levende hegn. Under jagtflugten flyver vandflagermus meget tæt på vandoverfladen, og flere individer fouragerer indimellem i samme område.

Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko. Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor byttet befinder sig.

I juni-juli finder flere hunner sammen i små kolonier, hvor de føder deres unge. Da flagermus har hvad man kalder forsinket befrugtning, har parringen fundet sted om vinteren eller efteråret, og indtil ægløsningen finder sted og befrugtningen sker i foråret, holder sæden sig levedygtig i livmoderen. Selve drægtighedsperioden varer omkring halvanden måned.

Naturlige fjender

Sløruglen tager indimellem vandflagermus, men også skovmår og husmår kan tage flagermus.

Vidste du...?

Flagermus overvintrer på steder som er frostfrie, uforstyrrede og har høj luftfugtighed.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandende i Danmark og indsamler viden om flagermus. Museet vil gerne kontaktes, hvis du har oplysninger om flagermus' opholdskvarterer f.eks. i hule træer, kældre med videre.

Finder du en død flagermus (dele af en flagermus eller et mumie er nok), må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. 

Du kan enten sende flagermusen direkte eller aflevere den til  den lokale vildtkonsulent . Det er lige meget, hvilken stand flagermusen er i. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose. Oplys dit navn og din adresse, og hvor du har fundet flagermusen.

Send flagermusen til : Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen

Hvad kan hjælpe flagermusene?

Man kan give flagermusene uhindret adgang til deres vinterkvartererne ved at holde indgangen fri for bevoksning og kunstigt lys.

Det er vigtigt, at dyrene er uforstyrrede både i vintermånederne, og når de flyver ind og ud af deres vinterkvarterer i august-november og marts-juni. Store gamle træer i nærheden af vinterkvarteret er ideelle skjulesteder for flagermus.

Flagermus er sårbare over for menneskelige forstyrrelser i deres vinterkvarterer. Derfor bør man begrænse færdslen i umiddelbar nærhed af et vinterkvarter.

Hvis du finder en afkræftet flagermus

Det hænder, at man finder en flagermus liggende på jorden. Flagermusen virker sløv og har måske svært ved at flyve eller lette fra jorden. Flagermusen kan naturligvis være syg, men langt hyppigere er der tale om en stor unge, der er nødlandet under flyveøvelserne eller om en flagermus, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Sådanne dyr kan man forsigtigt hægte op et lidt beskyttet sted på et træ eller under et tagudhæng. Herfra kan den lettere flyve væk, når den er kommet til kræfter. Husk at bruge arbejdshandsker, når du rører ved flagermusen - den kan finde på at bide.

Flagemus i huset

Flagermusen er fredet, og det er  ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.   

Har du flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.  

Få tips og vejledning under Skadevoldende vildt