Tilskud til ulvesikring af hegn

Holder du mindre husdyr (får, geder etc.), kan du søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede.

Der gives tilskud til ulvesikring af hegn i to områder. 

Der gives tilskud til husdyrholdere inden for områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor. I februar 2017 udpegede Miljøstyrelsen det første tilskudsberettigede område i Vestjylland og i oktober 2019 udpegede Miljøstyrelsen det andet tilskudsberettigede område i Midtjylland.  

Området i Vestjylland er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro:

Området i Vestjylland er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro:

Området i Midtjylland er ca. 570 km2 og går fra Silkeborg vestpå til Herning sydpå til Brande og østpå til Nørre Snede og tilbage til Silkeborg:

Området i Midtjylland er ca. 570 km2 og går fra Silkeborg vestpå til Herning sydpå til Brande og østpå til Nørre Snede og tilbage til Silkeborg:

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være den både bedste og sikreste afværgning mod ulv. Derfor målrettes tilskuddet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.  

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ”ulvesikringen” af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt ”alm. fårehegn” og et nyt ulvesikkert fårehegn.  

Nedenstående definitioner på ulvesikrede hegn har til formål, at det gøres muligt at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

Ulvesikrede hegn model 1

Et hegn bestående af eltråde eller eltråde i kombination med et ikke elektrisk hegn. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 20 cm og afstanden mellem de øvrige øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 30 cm. Ydermere må afstanden mellem de midterste tråde ikke overstige 30 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 4.500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.

Ulvesikrede hegn model 2

Et hegn bestående af to nethegn i kombination med to eltråde. På ydersiden af det eksisterende nethegn, fastgøres nederst et minimum 90 cm bredt nethegn som lægges fladt på jorden. De to nethegn fastgøres til hinanden med klamper eller lign. for minimum hver 30 cm, så ulve ikke kan presse sig imellem de to nethegn og placeres fladt mod jorden, så ulve ikke kan presse sig under nethegnene. Nederste eltråd placeres på hegnets yderside i 60 - 90 cm højde. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller nethegn) må ikke være mere end 30 cm. Spændingen i hegnets to eltråde skal være mindst 4.500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.

Som et forsøg yder Miljøstyrelsen også tilskud til alternative ulvesikrede mobile hegn bestående af 4 eltråde. Disse hegn tager i videst muligt omfang udgangspunkt i det opsætningmateriale, som i dag anvendes af de professionelle fåreavlere, og har til hensigt at minimere merudgifter ved opsætning og nedtagning af ulvesikrede hegn. Forsøget løber som udgangspunkt til udgangen af 2022, hvorefter Miljøstyrelsen vil evaluere på hegnenes effekt. Skulle Miljøstyrelsen imidlertid under eller efter forsøgsperioden konkludere, at hegnene ikke yder tilfredsstillende beskyttelse mod ulveangreb på husdyr, vil forsøget ophøre og evt. tilskudsmodtagere kan frit søge tilskud til "almindelig ulvesikring" under styrelsens andre definitioner (model 1 og 2). Så længe forsøget kører, kompenseres evt. gentagne ulveangreb bag alternative ulvesikrede mobile hegn.

Alternative ulvesikrede mobile hegn model 3 (FORSØG)

Et hegn bestående af eltråde. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 25 cm og afstanden mellem de øvrige eltråde må ikke være mere end 35 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 4.500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninber, hvorigennem ulven frit kan passere.

Hvis man som husdyrholder inden for et af de udpegede områder ikke etablerer ulvesikre hegn eller misvedligeholder et ulvesikkert hegn, så det ikke opfylder ovenstående definitioner på et ulvesikkert hegn, medfører det, at der efter gentagne ulveangreb (som udgangspunkt to ulveangreb, men beror på konkret vurdering) ikke udbetales yderligere kompensation ved tab af dyr.

Så meget tilskud kan du få

Langt de fleste fårehegn vil kunne opgraderes til at opfylde ovenstående definition af et ulvesikkert hegn ved at  eksisterende indhegninger suppleres med ekstra eltråde. 

Der ydes 100 % tilskud til at opgrade eksisterende hegn til ulvesikrede hegn, dog maksimalt 15 kr./m. 

Ved nyetablering af ulvesikret hegn (stationært såvel som mobilt) er tilskuddet ligeledes fastsat til 100 %, dog maksimalt 15 kr./m..

Der kan også søges om tilskud til en ny spændingsgiver til elhegnet, hvis ansøger kan godtgøre behovet for udskiftning. Miljøstyrelsen fastsætter tilskud til spændingsgiver ud fra en konkret vurdering, dog maksimalt 10.000 kr.

Sådan afgrænses et område med særlig risiko for ulveangreb på husdyr

I Danmark er der to risikoområder, hvor ulveangreb på husdyr vurderes sandsynlige.

Miljøstyrelsen foretager sammen med Naturstyrelsens lokale enheder afgrænsninger af potentielle risikoområder. Afgrænsningen tager udgangspunkt følgende kriterier:

 • Der er beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området.
 • Området er afgrænset efter moniteringsdata fra Miljøstyrelsens overvågning af ulv i Danmark.
 • Området har bekræftede ulveangreb på får.
 • Området har en størrelse, som forventes at kunne rumme en eventuel fremtidig ulvefloks leveområde jf. beskrivelse af ulves leveområder i notat af 2013 fra Aarhus Universitet ”Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente?”.
 • Området er afgrænset af større veje, hvorved det er nemt for private lodsejere, at finde ud af om de er omfattet af tilskudsordningen.

Områdeafgrænsningen kan ændres, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at ulven gentagne gange angriber husdyr udenfor det afgrænsede område.

Tilskud til ulvesikker hegning meddeles på følgende vilkår   

 • Tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende indhegninger meddeles udelukkende til hegn, som godtgøres at være i god stand, dvs. hegn som vurderes at kunne holde i min yderligere 5 år.
 • Tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn meddeles efter konkret vurdering (Ansøger skal godtgøre at hegnet i vidt omfang skal benyttes indenfor det geografisk fastsatte område).
 • Tilskud meddeles udelukkende til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er yderst sjældent, at disse angribes af ulv.
 • Tilskud meddeles udelukkende til indhegninger, som ligger indenfor et af de afgrænsede områder.
 • Husdyrholder foranstalter som udgangspunkt selv opsætning og vedligehold af hegn.
 • Afgørelser om tilskud efter denne ordning kan ikke påklages.

Ansøg om tilskud til ulvesikring af hegn