Tilskud til ulvesikring af hegn

Holder du mindre husdyr (får, geder etc.), kan du søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikre.

OBS: Nu er det muligt, at ansøge om tilskud til ulvesikre hegn. Tilskuddet sker inden for reglerne af den såkaldte de minimis-statsstøtte hvilket betyder, at hver ansøger maksimalt kan modtage tilskud på op til 105.750,00 kr.

Der gives tilskud til husdyrholdere inden for områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor. I februar 2017 er der udpeget ét område.  

Området er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro:

Billedet viser et kort over et område, hvor der gives tilskud til ulvesikre hegn.

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være den både bedste og sikreste afværgning mod ulv. Derfor målrettes tilskuddet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.  

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ”ulvesikringen” af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt ”alm. fårehegn” og et nyt ulvesikkert fårehegn.  

Nedenstående definition af et ulvesikkert hegn har til formål, at det gøres muligt at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

Et hegn bestående af eltråde eller eltråde i kombination med et ikke elektrisk hegn. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted  mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 20 cm og afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 30 cm. Ydermere må afstanden mellem de midterste tråde ikke overstige 30 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.

Hvis man som husdyrholder inden for det udpegede område ikke etablerer ulvesikre hegn eller misvedligeholder et ulvesikkert hegn, så det ikke opfylder ovenstående definition på et ulvesikkert hegn, medfører det, at der efter gentagne ulveangreb (som udgangspunkt to ulveangreb, men beror på konkret vurdering) ikke udbetales yderligere kompensation ved tab af dyr.

Så meget tilskud kan du få

Langt de fleste fårehegn vil kunne opgraderes til at opfylde ovenstående definition af et ulvesikkert hegn ved at  eksisterende indhegninger suppleres med ekstra eltråde. 

Tilskuddet for opgradering af eksisterende hegn er fastsat til 12 kr./m. 

Ved nyetablering af ulvesikkert fårehegn (stationært såvel som mobilt) er tilskuddet ligeledes fastsat til 12 kr./m.

Der kan også søges om tilskud til en ny spændingsgiver til elhegnet, hvis ansøger kan godtgøre behovet for udskiftning. Miljøstyrelsen fastsætter tilskud til spændingsgiver ud fra en konkret vurdering, dog højst 10.000 kr.

Sådan afgrænses et område med særlig risiko for ulveangreb på husdyr

I Danmark er der pr. 19. februar 2017 ét risikoområde, hvor ulveangreb på husdyr vurderes sandsynlige.

Miljøstyrelsen foretager sammen med Naturstyrelsens lokale enheder afgrænsninger af potentielle risikoområder. Afgrænsningen tager udgangspunkt følgende kriterier:

  • Der er beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området.
  • Området har bekræftede ulveangreb på får.
  • Området har en størrelse, som forventes at kunne rumme en eventuel fremtidig ulvefloks leveområde jf. beskrivelse af ulves leveområder i notat af 2013 fra Aarhus Universitet ”Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente?”.
  • Området er afgrænset af større veje, hvorved det er nemt for private lodsejere, at finde ud af om de er omfattet af tilskudsordningen.

Områdeafgrænsningen kan ændres, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at ulven gentagne gange angriber husdyr udenfor det afgrænsede område.

Tilskud til ulvesikker hegning meddeles på følgende vilkår   

  • Tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende indhegninger meddeles udelukkende til hegn, som godtgøres at være i god stand, dvs. hegn som vurderes at kunne holde i min yderligere 5 år.
  • Tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn meddeles efter konkret vurdering (Ansøger skal godtgøre at hegnet i vidt omfang skal benyttes indenfor det geografisk fastsatte område).
  • Tilskud meddeles udelukkende til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er yderst sjældent, at disse angribes af ulv.
  • Tilskud meddeles udelukkende til indhegninger, som ligger indenfor det afgrænsede område.
  • Husdyrholder foranstalter som udgangspunkt selv opsætning og vedligehold af hegn.
  • Afgørelser om tilskud efter denne ordning kan ikke påklages.

Ansøg om tilskud til ulvesikring af hegn