Tilskud til ulvesikring af hegn i to områder

Holder du mindre husdyr som får og geder, kan du søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede, hvis du bor i ét af to udpegede ulveområder.

Der gives tilskud til husdyrholdere inden for områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor. I februar 2017 udpegede Miljøstyrelsen det første tilskudsberettigede område i Vestjylland, som blev udvidet i april 2021, og i oktober 2019 udpegede Miljøstyrelsen det andet tilskudsberettigede område i Midtjylland.  

Området i Vestjylland er ca. 1730 kvadratkilometer. Det strækker sig langs vestkysten fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord, ind langs Limfjorden til Struer, og mod øst går det ind til Holstebro, Aulum og Videbæk.   

Det midtjyske ulveområde er ca. 570 kvadratkilometer og går fra Silkeborg vestpå til Herning, sydpå til Brande, østpå til Nørre Snede og tilbage til Silkeborg.

 ""

Der er to ulveområder, hvor man kan få tilskud til ulvehegn. Det vestlige område er i april 2021 blevet udvidet til 1730 kvadratkilometer. 

Afgrænsning af ulveområderne

De to udpegede ulveområder er udpeget i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens lokale enheder. Afgrænsningen tager udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Der er beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området.
  • Området er afgrænset efter moniteringsdata fra Miljøstyrelsens overvågning af ulv i Danmark.
  • Området har bekræftede ulveangreb på får.
  • Området har en størrelse, som forventes at kunne rumme en eventuel fremtidig ulvefloks leveområde.
  • Området er afgrænset af større veje, kystlinjer og lignende.,
  • Områdeafgrænsningen kan ændres, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at ulven gentagne gange angriber husdyr uden for det afgrænsede område.

Tre modeller for ulvsikring af hegn

Elektriske hegn vil i langt de fleste tilfælde være både den bedste og den sikreste beskyttelse mod ulveangreb. Derfor er tilskuddet målrettet mod at forstærke konventionelle hegn med ekstra strømførende tråde.

Tilskudsordningen dækker merudgiften til ulvesikringen af eksisterende hegn eller differencen mellem et nyt, almindeligt fårehegn og et nyt ulvesikret fårehegn.

Miljøstyrelsen har defineret tre modeller for ulvesikrede hegn. Et af dem - model 3 - bliver afprøvet på forsøgsbasis. Alle tre modeller kan etableres ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende hegn.

• Tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende indhegninger gives udelukkende til hegn, som godtgøres at være i god stand. Det vil sige hegn, som vurderes at kunne holde i yderligere mindst 5 år.
• Tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn gives efter konkret vurdering. Ansøger skal godtgøre, at hegnet i vidt omfang skal benyttes inden for et udpeget ulveområde
• Tilskud gives udelukkende til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er yderst sjældent, at disse angribes af ulv. Mindre husdyr defineres som, dyr, der i voksen tilstand almindeligvis har en højde (målt over ryggen eller stangmål for heste, æsler og muldyr) på mindre end 120 cm.
• Der kan ikke gives tilskud til indhegning af grise.
• Husdyrholderen har selv ansvaret for at vedligeholde sine hegn.
• Afgørelser om tilskud efter denne ordning kan ikke påklages.

Et hegn bestående af to nethegn i kombination med to eltråde. På ydersiden af det eksisterende nethegn, fastgøres nederst et mindst 90 cm bredt nethegn, som lægges fladt på jorden. De to nethegn fastgøres til hinanden med klamper eller lignende.

Der må højst være 30 cm mellem hver klampe, så ulve ikke kan presse sig imellem de to nethegn, og de placeres fladt mod jorden, så ulve ikke kan presse sig under nethegnene. Nederste eltråd placeres på hegnets yderside i 60 – 90 cm højde.

Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden. Afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller nethegn) må ikke være mere end 30 cm.

Spændingen i hegnets to eltråde skal være mindst 4.500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.

Et hegn bestående af fire eltråde. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden.

Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 25 cm og afstanden mellem de øvrige eltråde må ikke være mere end 35 cm. Spændingen i hegnet skal være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.

Forsøgordning

De alternative mobile ulvesikrede hegn bliver afprøvet på forsøgsbasis på initiativ af Miljøstyrelsen. Disse hegn tager i videst muligt omfang udgangspunkt i det opsætningmateriale, som de professionelle fåreavlere bruger i forvejen, så merudgifter ved opsætning og nedtagning af ulvesikrede hegn bliver så lav som muligt. 

Forsøget løber til udgangen af 2025, hvorefter Miljøstyrelsen vil evaluere hegnenes effekt. Alle, som har fået tilskud til de alternative hegn, vil derefter frit kunne søge tilskud til "almindelig ulvesikring" med model 1 eller model 2. Så længe forsøget kører, kan man få kompensation for gentagne ulveangreb bag alternative ulvesikrede mobile hegn.

Tilskudsmuligheder til ulvesikring af hegn

Alle husdyrholdere i Danmark kan få kompensation for husdyr, som bliver dræbt af ulv.

Hvis man bor i et af de udpegede ulveområder, kan man desuden få tilskud til ulvesikrede hegn. Ønsker man trods denne mulighed ikke at opsætte ulvesikrede hegn, eller har man misligholdt et ulvesikret hegn, så det ikke længere lever op til Miljøstyrelsens standard, kan man dog som udgangspunkt ikke få kompensation for dyrene ved gentagne angreb. Kompensationen bortfalder i sådanne tilfælde som hovedregel ved ulveangreb nummer to. Det beror dog altid på en konkret vurdering.

Langt de fleste eksisterende fårehegn vil kunne opgraderes til at opfylde kravene til en af modellerne for ulvesikrede hegn ved at blive suppleret med ekstra eltråde.

• Der ydes 100 procent tilskud til at opgradere eksisterende hegn til ulvesikrede hegn, dog maksimalt 20 kr./meter (nov. 2021)
• Ved nyetablering af ulvesikrede hegn - stationært såvel som mobilt - er tilskuddet ligeledes fastsat til 100 procent, dog maksimalt 20 kr./meter (nov 2021)
• Der kan også søges om tilskud til en ny spændingsgiver til elhegnet, hvis ansøger kan godtgøre behovet for udskiftning. Miljøstyrelsen fastsætter tilskud til spændingsgiver ud fra en konkret vurdering, dog maksimalt 10.000 kr.
• Ved hegn over 1.000 meter kan der søges om tilskud til hegnsalarmer. Tilskud til hegnsalarmer meddeles efter tilbud, dog maksimalt 5.000 kr. pr. hegnsalarm.

• Tilskud til opgradering/forstærkning af allerede eksisterende indhegninger gives udelukkende til hegn, som godtgøres at være i god stand. Det vil sige hegn, som vurderes at kunne holde i yderligere mindst 5 år.
• Tilskud til nyetablering af ulvesikre mobile hegn gives efter konkret vurdering. Ansøger skal godtgøre, at hegnet i vidt omfang skal benyttes inden for et udpeget ulveområde
• Tilskud gives udelukkende til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er yderst sjældent, at disse angribes af ulv. Mindre husdyr defineres som, dyr, der i voksen tilstand almindeligvis har en højde (målt over ryggen eller stangmål for heste, æsler og muldyr) på mindre end 120 cm.
• Der kan ikke gives tilskud til indhegning af grise.
• Husdyrholderen har selv ansvaret for at vedligeholde sine hegn.
• Afgørelser om tilskud efter denne ordning kan ikke påklages.

Ulvesikret hegn

Miljøstyrelsen anerkender tre typer hegn som ulvesikre og dermed tilskudsberettigede for husdyrholdere i de to udpegede ulveområder.

Man kan frit vælge mellem Model 1, Model 2 eller en alternativ mobil Model 3, som i øjeblikket afprøves på forsøgsbasis. Ved etablering af hegnet skal man nøje følge beskrivelsen af den valgte model.