Damflagermus

Myotis dasycneme

Udbredelse

I Danmark findes damflagermus primært i Midt- og Østjylland, men arten er sjælden. Den er registreret på flere lokaliteter på Bornholm og i Sydsjælland og på Falster, men der sandsynligvis tale om tilflyvere fra Sverige eller Baltikum.

Udseende

Damflagermusen er en middelstor art med et vingefang på omkring 30 cm. Fra snudespids til halespids måler den ca. 11 cm, og vægten kan være op til 28 gram.

Pelsen er gråbrun på oversiden af dyret, mens den er gråhvid på undersiden. Flyvehuden og de spidse ører er gråbrune, mens snuden er rødlig.

Føde

Damflagermus lever udelukkende af insekter som stankelben, myg og natsværmere.

Levevis

Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i små grupper. Vintersøvnen varer som regel fra oktober til april. Med nogle ugers mellemrum vågner flagermusene kortvarigt, men de forlader sjældent overvintringsstedet under denne opvågen.

Det er vigtigt, at der er et meget lavt niveau af menneskelig aktivitet omkring vinterkvartererne. Forstyrrelser kan medføre store tab på dyrenes energiressourcer, hvilket kan mindske chancen for deres overlevelse.

Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Føden jages over vandfladerne eller omkring træer i lav højde.

Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko. Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor byttet befinder sig.

Parringen finder sted om vinteren, men indtil ægløsningen finder sted i foråret, holder sæden sig levedygtig i livmoderen, og først da bliver ægget befrugtet.

Omkring slutningen af juni finder hunnerne sammen i små kolonier for at føde deres unge. Hannerne lever alene eller i små grupper med andre hanner.

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og nogle ugler kan sandsynligvis tage damflagermus.

Trusler og bevaring

Damflagermusen er sjælden og truet i hele Vesteuropa, og det er derfor særligt vigtigt at sikre, at både overvintringsstederne og ynglepladserne bevares og holdes uforstyrrede.

Vidste du...?

Verdens mindste flagermus, humlebi-flagermusen, vejer maksimalt 2 gram. Verdens største flagermus menes at være den malaysiske flyvende hund, som vejer mere end et kilo og har et vingefang på op til 1,7 meter.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandende i Danmark og indsamler viden om flagermus. Museet vil gerne kontaktes, hvis du har oplysninger om flagermus' opholdskvarterer f.eks. i hule træer, kældre med videre.

Finder du en død flagermus (dele af en flagermus eller et mumie er nok), må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. 

Du kan enten sende flagermusen direkte eller aflevere den til  den lokale vildtkonsulent . Det er lige meget, hvilken stand flagermusen er i. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose. Oplys dit navn og din adresse, og hvor du har fundet flagermusen.

Send flagermusen til : Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen

Hvad kan hjælpe damflagermusen?

Man kan give flagermusene uhindret adgang til deres vinterkvartererne ved at holde indgangen fri for bevoksning og kunstigt lys.

Det er vigtigt, at dyrene er uforstyrrede både i vintermånederne, og når de flyver ind og ud af deres vinterkvarterer i august-november og marts-juni. Store gamle træer i nærheden af vinterkvarteret er ideelle skjulesteder for flagermus.

Flagermus er sårbare over for menneskelige forstyrrelser i deres vinterkvarterer. Derfor bør man begrænse færdslen i umiddelbar nærhed af et vinterkvarter.

Hvis du finder en afkræftet flagermus

Det hænder, at man finder en flagermus liggende på jorden. Flagermusen virker sløv og har måske svært ved at flyve eller lette fra jorden. Flagermusen kan naturligvis være syg, men langt hyppigere er der tale om en stor unge, der er nødlandet under flyveøvelserne eller om en flagermus, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Sådanne dyr kan man forsigtigt hægte op et lidt beskyttet sted på et træ eller under et tagudhæng. Herfra kan den lettere flyve væk, når den er kommet til kræfter. Husk at bruge arbejdshandsker, når du rører ved flagermusen - den kan finde på at bide.

Flagemus i huset

Flagermusen er fredet, og det er  ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.   

Har du flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.  

Få tips og vejledning under Skadevoldende vildt