Bredøret flagermus

Barbastella barbastellus    

Udbredelse

Der findes sandsynligvis en lille bestand af bredøret flagermus på Sjælland, Lolland og Falster, men muligvis er der kun tale om tilflyvere fra Sverige, Tyskland eller Polen. Arten er sjælden overalt i Europa.

Udseende

Snuden er kort og sort, munden lille, tænderne små, og de korte, brede og sorte ører er let forudbøjede, og mødes ved øjenbrynene.

På oversiden er den relativt lange pels mørkebrun til sort, men der forekommer lyse spidser i hårene. Pelsen er mørkegrå på undersiden.

Fra snudespids til halespids måler bredøret flagermus ca. 9-10 cm, vingefanget er omkring 26-29 cm, og den vejer 6-13 gram.

Føde

Størstedelen af føden består af natsværmere, men bredøret flagermus tager også andre insekter.

Levevis

Bredøret flagermus er tilknyttet gamle løvskove med gamle hule træer og mindre åbne områder. Her ses den ofte jage langs skovkanter og levende hegn og veje. Den kan dog også træffes ved og i bebyggelse.

Ynglekvarteret er typisk et hult træ, men kan også være i en større bygning. Vinterkvarteret derimod er som regel kældre og gruber. Under vintersøvnen hænger dyrene ofte enkeltvis.

Når bredøret flagermus søger føde, foregår det ofte i lav højde, ca. 4-5 meter oppe, og den jager som regel over vand, levende hegn og skovbryn.

Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko. Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor byttet befinder sig.

Parringen finder som regel sted i sensommeren og tidligt efterår, og mere sjældent om vinteren. Indtil ægløsningen finder sted om foråret, holder sæden sig levedygtig i livmoderen, og først da bliver ægget befrugtet. Hunnerne finder sammen i små kolonier, og der føder hver hun en enkelt unge.

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og nogle ugler tager sandsynligvis indimellem bredøret flagermus.

Trusler og bevaring

Bredøret flagermus er i høj grad afhængig af tilstedeværelsen af hule træer som sommerkvarterer, så flere og mere sammenhængende arealer med urørt skov, hvor der er gamle hule træer, vil gavne arten i dens leveområde.

Menneskelige forstyrrelser under vintersøvnen kan koste flagermusene dyrt i forbruget af energi, fordi den skal varmes op for at kunne flyve i sikkerhed. Gentagne forstyrrelser kan koste flagermusenes liv, da der ikke er føde at skaffe om vinteren, og de derfor tager af fedtdepoterne.

Da bredøret flagermus tilsyneladende lever af en meget ensidig kost, er det muligt, at artens tilbagegang i store dele af Europa hænger sammen med bekæmpelsen af skadelige insekter, blandt andet natsværmere.

Vidste du...?

De orienteringsskrig som bredøret flagermus udsender under jagtflugten ligger mellem 40 og 45 kHz.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandende i Danmark og indsamler viden om flagermus. Museet vil gerne kontaktes, hvis du har oplysninger om flagermus' opholdskvarterer f.eks. i hule træer, kældre med videre.

Finder du en død flagermus (dele af en flagermus eller et mumie er nok), må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. 

Du kan enten sende flagermusen direkte eller aflevere den til  den lokale vildtkonsulent . Det er lige meget, hvilken stand flagermusen er i. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose. Oplys dit navn og din adresse, og hvor du har fundet flagermusen.

Send flagermusen til : Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen

Hvad kan hjælpe bredøret flagermus?

Flere og mere sammenhængende arealer med urørt skov, hvor der findes gamle hule træer, vil medvirke til at gøre et område egnet som levested for bredøret flagermus.

Flagermus er sårbare overfor menneskelige forstyrrelser i deres vinterkvarterer. Hvis sådanne vinterkvarterer lokaliseres, vil det hjælpe bredøret flagermus, at de bevares, og at man undlader at færdes i umiddelbar nærhed.

Hvis du finder en afkræftet flagermus

Det hænder, at man finder en flagermus liggende på jorden. Flagermusen virker sløv og har måske svært ved at flyve eller lette fra jorden. Flagermusen kan naturligvis være syg, men langt hyppigere er der tale om en stor unge, der er nødlandet under flyveøvelserne eller om en flagermus, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Sådanne dyr kan man forsigtigt hægte op et lidt beskyttet sted på et træ eller under et tagudhæng. Herfra kan den lettere flyve væk, når den er kommet til kræfter. Husk at bruge arbejdshandsker, når du rører ved flagermusen - den kan finde på at bide.

Flagemus i huset

Flagermusen er fredet, og det er  ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.   

Har du flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.  

Få tips og vejledning under Skadevoldende vildt