Bechsteins Flagermus

Myotis bechsteinii 

Udbredelse

Bechsteins flagermus er sjælden i Nordeuropa, og i Danmark forekommer den kun sporadisk og uregelmæssigt. Arten er registreret på Bornholm, men der har muligvis været tale om tilflyvere fra eksempelvis Sverige eller Polen.

Udseende

Bechsteins flagermus vejer omkring 10 gram, måler fra snudespids til halespids ca. ni centimeter og dens brede, spidse ører er 2-3 cm lange. Vingefanget er omkring 25 cm.

På oversiden er den relativt lange pels mørkebrun, mens den på undersiden er gråbrun. Flyvehuden er mørkebrun eller gråbrun, og snuden er lang og lys.

Levevis

Bechsteins flagermus lever af insekter.

Den lever i tilknytning til løvskov, hvor dyrene har både sommerkvarterer og vinterkvarterer i hule træer. Sommerkvarteret kan dog også være fugle- og flagermuskasser, mens overvintringen indimellem finder sted i klippehuler og gamle kalkminer.

Flagermusen er nataktiv og søger sin føde over åbne arealer eller over skovbryn og skovlysninger. Jagtflugten er langsom, og flagermusen flyver tæt på vegetationen og i lav højde.  

Naturlige fjender

Skovmår, husmår og nogle uglearter kan sandsynligvis tage Bechsteins flagermus.

Trusler og bevaring

Bechsteins flagermus lever især i gammel løvskov, hvorfra den ofte flyver til åbne marker og bryn uden for skoven for at jage insekter.

Ynglekvartererne findes i hule træer, men kan også være i fugle- og flagermuskasser. Vinterkvarteret findes i hule træer og af og til i klippehuler og gamle kalkminer.

Dens sjældenhed i Europa hænger sandsynligvis sammen med, at der er blevet langt mellem områderne med denne naturtype.

Vidste du...?

Flagermusunger er 4-6 uger gamle, før de kan flyve.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandende i Danmark og indsamler viden om flagermus. Museet vil gerne kontaktes, hvis du har oplysninger om flagermus' opholdskvarterer f.eks. i hule træer, kældre med videre.

Finder du en død flagermus (dele af en flagermus eller et mumie er nok), må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. 

Du kan enten sende flagermusen direkte eller aflevere den til  den lokale vildtkonsulent . Det er lige meget, hvilken stand flagermusen er i. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose. Oplys dit navn og din adresse, og hvor du har fundet flagermusen.

Send flagermusen til : Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen

Hvad kan hjælpe bechsteins flagermus?

Flere og større arealer med urørt gammel skov med mange hule træer vil gøre et område egnet som levested for Bechsteins flagermus.

Hvis man kender vinterkvarterernes placering, kan man hjælpe ved at bevare dem og ved at undlade at færdes i umiddelbar nærhed.

Flagermuskasser i gammel løvskov, hvor der ikke i forvejen er fritstående hule træer, vil ligeledes kunne medvirke til at gøre et område egnet som levested.

Hvis du finder en afkræftet flagermus

Det hænder, at man finder en flagermus liggende på jorden. Flagermusen virker sløv og har måske svært ved at flyve eller lette fra jorden. Flagermusen kan naturligvis være syg, men langt hyppigere er der tale om en stor unge, der er nødlandet under flyveøvelserne eller om en flagermus, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Sådanne dyr kan man forsigtigt hægte op et lidt beskyttet sted på et træ eller under et tagudhæng. Herfra kan den lettere flyve væk, når den er kommet til kræfter. Husk at bruge arbejdshandsker, når du rører ved flagermusen - den kan finde på at bide.

Flagemus i huset

Flagermusen er fredet, og det er  ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.   

Har du flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.  

Få tips og vejledning under Skadevoldende vildt